Jezične vježbe iz ruskoga jezika 3

 

Naziv kolegija: Jezične vježbe iz ruskoga jezika 3

(modul čine: Jezične vježbe 3, Govorne vježbe 3 i Lektira 3)

Nositelji kolegija: dr. sc. Anita Hrnjak, v. lektor, Sanja Drljača Magić, v. lektor, Sanja Aslanovski Tokić, lektor
Izvođači: dr. sc. Anita Hrnjak, v. lektor; Sanja Drljača Magić,v. lektor, Sanja Aslanovski Tokić, lektor
ECTS  bodovi: 5
Jezik: ruski/hrvatski
Trajanje: jedan semestar (zimski, 3. semestar)
Status kolegija: obavezni
Oblik nastave: 6 sati tjedno (2 sata JV3, 2 sata GV3, 2 sata L3)
Uvjeti za upis kolegija: položene Jezične vježbe iz ruskoga jezika 2
Ciljevi kolegija: JV3/GV3: Cilj kolegija je aktiviranje već usvojenoga i usvajanje novoga leksika specifičnog za razgovorni jezik s temama iz svakodnevnog života orijentiranima na specifičnosti suvremene ruske kulture. Studenti razvijaju vještine slušanja, govorenja, čitanja i pisanja na ruskome jeziku te stječu jezične, gramatičke i komunikativne kompetencije na razini A2-B1.

L3: Čitanjem adaptiranih književnih i publicističkih tekstova studenti proširuju svoj pasivni i aktivni leksik, ovladavaju gramatikom te frazeološkim fondom ruskoga jezika. Zadaci vezani uz tekstove osposobljavaju ih za prepričavanje i izražavanje svoga mišljenja o njima. Čitanje odabranih tekstova potiče studente da slobodno razgovaraju na ruskom jeziku, a ujedno proširuje i njihovo opće znanje o ruskoj književnosti, civilizaciji i kulturi.

Korištene metode: JV3/GV3: Rad s udžbenikom, vježbe slušanja, govorenja i pisanja. Rad s audio i video materijalima. PowerPoint prezentacije. Internet. Interakcija profesora i studenata na nastavi te interakcija studenata u parovima i grupama. Sustav učenja na daljinu Omega. Obavezan samostalni rad studenata kod kuće koji se redovito provjerava i ocjenjuje.

L3: Rad s udžbenikom, vježbe govorenja, slušanja, čitanja i pisanja. Kolegij je zamišljen kao interakcija između nastavnika i studenata uz obavezan samostalan rad studenata kod kuće koji se provjerava i ocjenjuje.

Sadržaj kolegija:  
1. tjedan: JV3/GV3: Upoznavanje studenata s literaturom, načinom rada i ocjenjivanja na kolegiju. Tema: В новом доме. Leksički materijal: Gradska četvrt. Stan. Namještaj. Gramatički materijal: upravni/neupravni govor. Razgovorne konstrukcije: Zahvala i odgovor na zahvalu. Ovladavanje gradivom kroz vježbe slušanja, govorenja i pisanja u obliku leksičko-gramatičkih zadataka.

L3: Upoznavanje studenata s literaturom, načinom rada i ocjenjivanja. Uvod u obradu i reprodukciju teksta. Upravni i neupravni govor. Tekst: izabrani dijaloški odlomci.

 
2. tjedan: JV3/GV3:  Tema: В новом доме. Leksički materijal: Gradska četvrt. Stan. Namještaj. Gramatički materijal: glagoli стоять, лежать, висеть; (по)ставить; положить/класть; повесить/вешать. Ovladavanje gradivom kroz vježbe slušanja, govorenja i pisanja u obliku leksičko-gramatičkih zadataka.

L3: Ovladavanje načinima i mogućnostima reprodukcije teksta. Upravni i neupravni govor. Tekst: izabrani dijaloški odlomci.

 
3. tjedan: JV3/GV3: Tema: Приятного аппетита! Leksički materijal: Hrana. Namirnice. Posuđe. Razgovorne konstrukcije: Poziv i odgovor na poziv. Ovladavanje gradivom kroz vježbe slušanja, govorenja i pisanja u obliku leksičko-gramatičkih zadataka.

L3: Tekst: А. Аверченко: Одиннадцать слонов. Analiza teksta. Prijevod. Prepričavanje. Izražavanje mišljenja o pročitanom. Ovladavanje leksikom i gramatičkim konstrukcijama kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka.

 
4. tjedan: JV3/GV3: Tema: Приятного аппетита! Leksički materijal: Priprema hrane. Ruska i hrvatska nacionalna kuhinja. Gramatički materijal: Neodređene zamjenice.). Vježbe slušanja i govorenja. Razumijevanje, sažimanje i reproduciranje informacija kroz prepričavanje dijaloga. Aktiviranje usvojenog leksičko-gramatičkog materijala te sintaktičkih i razgovornih konstrukcija obrađene teme.

L3: Tekst: А. Чехов: Глупый француз. Analiza teksta. Prijevod. Prepričavanje. Izražavanje mišljenja o pročitanom. Ovladavanje leksikom i gramatičkim konstrukcijama kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka.

 
5. tjedan: JV3/GV3: Tema: Приятного аппетита! Leksički materijal: Hrana. Restorani. Gramatički materijal: Neodređene zamjenice. Razgovorne konstrukcije: U restoranu (naručivanje jela, rezerviranje stola). Vježbe slušanja i govorenja. Razumijevanje, sažimanje i reproduciranje informacija kroz prepričavanje dijaloga. Aktiviranje usvojenog leksičko-gramatičkog materijala te sintaktičkih i razgovornih konstrukcija obrađene teme.

Usmena izlaganja studenata na temu Национальные кухни разных стран мира.

L3: Tekst: А. Чехов: Глупый француз. Analiza teksta. Prijevod. Prepričavanje. Izražavanje mišljenja o pročitanom. Ovladavanje leksikom i gramatičkim konstrukcijama kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka.

 
6. tjedan: JV3/GV3: Tema: В здоровом теле – здоровый дух. Leksički materijal: Ljudsko tijelo. Bolesti. Vježbe slušanja, čitanja i govorenja. Razumijevanje, sažimanje i reproduciranje informacija kroz prepričavanje dijaloga. Gramatički materijal: deklinacija imenica ž.roda na –ь s pridjevima i zamjenicama.

L3: Prvi kolokvij: pismena provjera poznavanja tekstova obrađenih na nastavi.

 
7. tjedan: JV3/GV3:  Ponavljanje gradiva i priprema za pismenu provjeru. Pismena provjera: prvi kolokvij.

L3:  Tekst: А. Куприн: Слон. Analiza teksta. Prijevod. Prepričavanje. Izražavanje mišljenja o pročitanom. Ovladavanje leksikom i gramatičkim konstrukcijama kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka.

 
8. tjedan: JV3/GV3: Tema: В здоровом теле – здоровый дух. Leksički materijal: Bolesti, lijekovi, liječenje. U liječničkoj ordinaciji. Vježbe slušanja, čitanja i govorenja. Razumijevanje, sažimanje i reproduciranje informacija kroz prepričavanje dijaloga. Gramatički materijal: imperativ.

L3: Tekst: А. Куприн: Слон. Analiza teksta. Prijevod. Prepričavanje. Izražavanje mišljenja o pročitanom. Ovladavanje leksikom i gramatičkim konstrukcijama kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka.

 
9. tjedan: JV3/GV3: Tema: В здоровом теле – здоровый дух. Leksički materijal: Zdrav način života. Pravilna ishrana. Savjeti – rad u grupama. Aktiviranje usvojenog leksičko-gramatičkog materijala te sintaktičkih i razgovornih konstrukcija obrađene teme.

L3: Tekst: А. Куприн: Куст сирени. Analiza teksta. Prijevod. Prepričavanje. Izražavanje mišljenja o pročitanom. Ovladavanje leksikom i gramatičkim konstrukcijama kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka.

 
10. tjedan: JV3/GV3: Tema: Прогулка по городу. Leksički materijal: Grad. Znamenitosti Moskve i Sankt-Peterburga. PowerPoint prezentacija i video materijali. Gramatički materijal: Izražavanje vremena – datumi. Ovladavanje gradivom kroz vježbe slušanja, govorenja i pisanja u obliku leksičko-gramatičkih zadataka

L3: Tekst: А. Куприн: Куст сирени. Analiza teksta. Prijevod. Prepričavanje. Izražavanje mišljenja o pročitanom. Ovladavanje leksikom i gramatičkim konstrukcijama kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka.

 
11. tjedan: JV3/GV3: Tema: Прогулка по городу. Leksički materijal: Život u gradu. Gramatički materijal: vremenske konstrukcije s prijedlozima (в, на, за – до, через – после, при…) i bez prijedloga. Ovladavanje gradivom kroz vježbe slušanja, govorenja i pisanja u obliku leksičko-gramatičkih zadataka

L3: Tekst: Лучший в жизни отдых. Analiza teksta. Prijevod. Prepričavanje. Izražavanje mišljenja o pročitanom. Ovladavanje leksikom i gramatičkim konstrukcijama kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka.

 
12. tjedan: JV3/GV3: Tema: Прогулка по городу. Leksički materijal: Vrijeme: Который час? (izricanje točnog i približnog vremena). Gramatički materijal: aktivne i pasivne konstrukcije. Ovladavanje gradivom kroz vježbe slušanja, govorenja i pisanja u obliku leksičko-gramatičkih zadataka.

L3: Obrada teksta zadanog za samostalno čitanje: В. Распутин: Уроки французского. Analiza teksta. Prijevod. Prepričavanje. Izražavanje mišljenja o pročitanom.

 
 

 

13. tjedan:

JV3/GV3: Tema: Лето не за горами. Leksički materijal: Odmor na moru. Hotel. Razgovorne konstrukcije: Vođenje razgovora: izražavanje (ne)slaganja, sumnje, izbjegavanje direktnog odgovora. Ovladavanje gradivom kroz vježbe slušanja, govorenja i pisanja u obliku leksičko-gramatičkih zadataka.

L3: Usmena provjera poznavanja teksta zadanog za samostalno čitanje.

 
14. tjedan: JV3/GV3: Tema: Путешествия. Leksički materijal: Putovanja. Suveniri. Vježbe slušanja i govorenja. Razumijevanje, sažimanje i reproduciranje informacija. Aktiviranje usvojenog leksičko-gramatičkog materijala te sintaktičkih i razgovornih konstrukcija obrađene teme. Gramatički materijal: prefiksalni glagoli kretanja 

L3: Drugi kolokvij: pismena provjera poznavanja tekstova obrađenih na nastavi.

 
15. tjedan: JV3/GV3: Tema: Путешествия. Usmene prezentacije studenata na temu Путешествия. Ponavljanje gradiva i priprema za pismenu provjeru. Pismena provjera: drugi kolokvij.

L3: Analiza i ispravak kolokvija.

 
 Literatura:
JV3/GV3:

1. Hrnjak, A. (2010) Шаг за шагом. Zagreb: Knjigra.

Izbor iz:

2. Миллер Л.В., Политова Л.В. (2003) Жили-были 12 уроков русского языкаБазовый уровень. Санкт-Петербург: Златоуст.

3. Осипова, И. (2008) Ключ 2. Учебник русского языка для продолжающих А2-B2.  Budapest: Corvina.

4. Хавронина, С. А. Широченская, А. И. (2009) Русский язык в упражнениях. Москва: Издательство Прогресс.

5. Чернышов, С., Чернышова А. (2009) Поехали! 2.I Санкт-Петербург: Златоуст.

6. Эсмантова, Т. (2009) Русский язык: 5 элементов: уровень А2 (базовый). Санкт-Петербург: Златоуст.

7. Юlang – уроки русского языка как иностранного (https://youlang.ru)

L3:

1. Распутин, В. Г. (2018) Уроки французского. Книга для чтения с заданиями для изучающих русский язык как иностранный. Москва: Русский язык.

Izbor iz:

2. Александрова, А.П., Кузьмич, И.П., Мелентьева, Т.И. (2006) Непропавшие сюжеты. Москва: Русский язык.

3. Новикова, Н.С., Щербакова, О.М. (2007) Синяя звезда. Москва: Флинта – Наука.

4. Новикова, Н.С., Щербакова О.М. (2010) Удивительные истории. Москва: Флинта – Наука.

Studentske obaveze: Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, redovito obavljanje zadataka predviđenih za samostalan rad kod kuće.
Način ocjenjivanja: Kontinuirano praćenje. Provjera i ocjenjivanje putem kolokvija. Završna ocjena na temelju ocjena obaju kolokvija iz JV3/GV3, obaju kolokvija i usmene provjere iz L3 te evaluiranja rada studenata tijekom semestra.
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija: Anketa Filozofskog fakulteta i anketa Sveučilišta u Zagrebu.