Upute za izradu Diplomskoga rada

Upute za izradu Diplomskoga rada

Student/-ica odabire temu diplomskoga rada i prijavljuje ju tijekom posljednje godine studija, a najkasnije do početka posljednjeg semestra studija.

Diplomski se rad prijavljuje na propisanim obrascima utvrđenim matičnim Fakultetom.

Ispunjeni obrazac donosi se osobno mentoru koji potpisuje da je suglasan s temom i mentoriranjem.

Odsjek na sjednici (ne)odobrava izbor teme i mentora.

Student/-ica načelno ima slobodu u odabiru znanstvenog područja, mentora/-ice (popis mentora nalazi se na mrežnim stranicama Odsjeka) i teme diplomskog rada, no postoje ograničenja mentorskih kapaciteta i njihove raspoloživosti u akademskoj godini.

Prilikom odabira teme diplomskog rada valja voditi računa o izvedivosti planiranog zadatka, odnosno, o tome da ga se može izvršiti u okvirnom razdoblju od 3 mjeseca.

Student/-ica predaje završnu verziju rada minimalno 10 dana prije objavljenog roka obrane.

 

Forma diplomskog rada

Naslovnica 1 – sve na hrvatskome jeziku, osim naslova rada koji je na ruskom jeziku

Naslovnica 2 – sve na hrvatskome jeziku, osim naslova rada koji je na engleskom jeziku

Prazna stranica (predviđena za ocjenu i potpis ocjenjivačā)

Sadržaj rada s numeriranim stranicama

Tekst rada po poglavljima (uvod, tekst, zaključak)

Bibliografija / Popis upotrijebljene literature i izvorā (tiskane i elektroničke)

Sažetak rada na hrvatskom jeziku + Ključne riječi na hrvatskom jeziku + Ključne riječi na ruskom

Životopis

 

tip dokumenta: Microsoft Word

tip slova: Times New Roman (Font) – čitav tekst (uključujući fusnote)

veličina slova: 12 (Font Size)

razmak: 1,5 (Line Spacing);page setup 2,5 x 2,5 x 2,5 x 2,5

broj stranica: numeriranih stranica (teksta): 30 (cca 2 autorska arka)

paginacija: dolje centrirano

jezik rada: ruski jezik

 

izgled naslovnice: gornji lijevi ugao: Obrazovno-znanstvena institucija; sredina: naziv na

ruskome jeziku; donji lijevi ugao: ime i prezime studenta i mentora (titula:

prof. dr. / doc. dr. / dr. sc.); sredina donjega dijela stranice: mjesto te datum

izrade rada – v. prilog 1.

naslov: centrirati (Center), kurziv, masno otisnuti (Bold italic)

redoslijed: naslovnica, prazan list (ocjena i potpis ocjenjivačā), kazalo, numerirane stranice

teksta: uvod, tekst, zaključak, citirana literatura, sadržaj (numerirati poglavlja);

sažetak na hrvatskome, ključne riječi na hrvatskome.

 

 

Citiranje literature: Dubravka Oraić Tolić (2011): Akademsko pismo. Zagreb: Naklada Ljevak. 509-629.

 

Za citiranje u tekstu: (Prezime godina: stranica): (Užarević 1995: 23)

Fusnote: na dnu stranice (Insert, Reference, Footnote, Bottom of Page, Number format: 1,

2, 3 … )

sažetak: jezgrovit pregled rada na hrvatskome jeziku

ključne riječi: bitni pojmovi rada na hrvatskome jeziku

kratki životopis

 

♦♦♦

 

  • Za diplomski rad vrijedi pravilo da se mentoriranje rada odvija prema načelu „korak po korak“, na konzultacijama (osobnim dolaskom, el. poštom).
  • Student/-ica, nakon odabrane i odobrene teme, piše nacrtak s razradom: opisuje način analize rada, metode i cilj rada.
  • Sugestije i komentari od strane mentora/-ice prakticiraju se tijekom rada, a ne po završenom zadatku.
  • Tek kada mentor/-ica odobri završnu verziju rada, diplomski se rad uvezuje. U tajništvu se ostavljaju 3 primjerka diplomskoga rada (spiralni uvez); 1 primjerak, četvrti, ostaje studentu/-ici (uvez po želji).

 

Prilog 1.


 

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnosti
Katedra za ruski jezik

 

 

 

 

Diplomski rad

NASLOV RADA (NA RUSKOM)

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Student/ica:

                                                                                                               Mentor:

ak. god.:

 

 

U Zagrebu, datum