Vježbe iz morfologije ruskoga jezika 2

 

Naziv kolegija: Vježbe iz morfologije ruskoga jezika 2
Nositelj kolegija: Prof. dr. sc. Željka Čelić, red. prof.
Izvođač: Sanja Aslanovski Tokić, lektor
ECTS  bodovi: 5 (zajedno s kolegijem Morfologija ruskoga jezika 2)
Jezik: ruski i hrvatski
Trajanje: jedan semestar (3. semestar, zimski)
Status kolegija: obavezni
Oblik nastave: vježbe  (2 sata tjedno)
Uvjeti za upis kolegija: Položen ispit iz Morfologije ruskoga jezika 1
Ciljevi kolegija: Cilj Vježbi iz morfologije ruskoga jezika 2 je osposobiti studente da prepoznaju različite oblike svih vrsta riječi ruskoga jezika te da ih upotrebljavaju ispravno i slobodno u pismu i govoru.
Korištene metode: Interakcija profesora i studenata kroz uvježbavanje i provjeru zadataka u pismenom i usmenom obliku. Samostalan rad studenata koji se provjerava i evaluira. Korištenje Omega sustava za učenje na daljinu za prezentaciju nastavnog materijala te provjeru domaćih zadaća.
Sadržaj kolegija:  
1. tjedan: Prefigirani  glagoli kretanja. Uvježbavanje kroz niz ciljanih morfoloških zadataka.  
2. tjedan: Pridjevi, određenost/neodređenost. Uvježbavanje kroz niz ciljanih morfoloških zadataka.  
3. tjedan: Zamjenice: vrste, oblici, upotreba. Uvježbavanje kroz niz ciljanih morfoloških zadataka.  
4. tjedan: Zamjenice: vrste, oblici, upotreba. Uvježbavanje kroz niz ciljanih morfoloških zadataka.  
5. tjedan: Brojevi: vrste, oblici, upotreba. Uvježbavanje kroz niz ciljanih morfoloških zadataka.  
6. tjedan: Brojevi: vrste, oblici, upotreba. Uvježbavanje kroz niz ciljanih morfoloških zadataka.  
7. tjedan:                                 Kolokvij 1: provjera usvojenosti gradiva.  
8. tjedan: Glagolski pridjevi: oblici i upotreba. Uvježbavanje kroz niz ciljanih morfoloških zadataka.  
9. tjedan: Glagolski pridjevi: oblici i upotreba. Uvježbavanje kroz niz ciljanih morfoloških zadataka.  
10. tjedan: Glagolski prilozi: oblici i upotreba. Uvježbavanje kroz niz ciljanih morfoloških zadataka.  
 

 

11. tjedan:

Glagolski prilozi: oblici i upotreba. Uvježbavanje kroz niz ciljanih morfoloških zadataka.  
12. tjedan: Prijedlozi: vrste i upotreba. Padežni oblici uz pojedine prijedloge. Uvježbavanje kroz niz ciljanih morfoloških zadataka.  
13: tjedan: Veznici, usklici, čestice.  
14. tjedan: Ponavljanje  
15. tjedan: Kolokvij 2: provjera usvojenosti gradiva.  

 

Literatura:
Obavezna:  Глазунова, О.И. (2003) Грамматика русского языка в упражнениях. Морфология. Златоуст, Санкт-Петербург.
Dopunska: Волкова, Н.А., Филлипс, Д. (2015) Улучшим наш русский. Часть 2. Златоуст, Санкт-Петербург.

Волкова, Н.А., Филлипс, Д. (2015) Улучшим наш русский. Часть 3. Златоуст, Санкт-Петербург.

 

Живкович, И. (2011) По-русски – правильно! Сборник упражнений по русской грамматике. FF-press, Zagreb.

 

Егорова, А.Ф. (2008) Трудные случаи русской грамматики. Златоуст: Санкт-Петербург.

 

Ласкарева, Е.Р. (2006) Чистая грамматика. Златоуст, Санкт-Петербург.

 

Розенталь, Д. Э. и др. (1998, 2003): Современный русский  язык. (Морфология, 176-283). Айрис-Пресс, Москва.

 

Скворцова, Г.Л.(2003) Глаголы движения – без ошибок. Русский язык, Москва

Studentske obaveze: Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, redovito obavljanje zadataka predviđenih za samostalan rad kod kuće.
Način ocjenjivanja: Kontinuirano praćenje. Provjera i ocjenjivanje putem kolokvija. Završna ocjena na temelju ocjena kolokvija i evaluiranja rada studenata tijekom semestra.
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija: Anketa Filozofskog fakulteta i anketa Sveučilišta u Zagrebu.