Historijska gramatika ruskoga jezika 1

Historijska gramatika 1

Naziv kolegija: Historijska gramatika ruskoga jezika 1

Ime nastavnika: nositelj doc. dr. sc. Branka Barčot / izvođač: Lidija Milković, asistent

Status: obavezni

Jezik: ruski

Oblik nastave: 2 sata predavanja tjedno

Trajanje: 1 semestar (zimski); 5. semestar

ECTS-bodovi: 3

Uvjeti: položen ispit iz Morfologije ruskoga jezika 2 i Osnova staroslavenskog jezika

Ispit: pismeni i usmeni

 

Obaveze studenata:

redovito pohađanje nastave

 

Sadržaj:

Upoznavanje studenata s razvojem osnovnih zakonitosti fonetskog sustava ruskoga jezika od najstarijeg vremena do suvremenog stanja. Analiza povijesno uvjetovanih veza između tzv. jezičnih pravila i izuzetaka u suvremenom književnom i razgovornom jeziku.

Cilj:

Poznavanje razvoja fonetike staroruskoga jezika. Stjecanje vještina samostalnog primjenjivanja teorijskog znanja u analizi tekstova različitih povijesnih razdoblja te u objašnjenju pojedinih pojava u suvremenom ruskom jeziku

 

Sadržaj kolegija po nastavnim jedinicama

 1. Nastavna jedinica

Uvodne napomene. Sadržaj, ciljevi i značaj historijske gramatike.

 1. Nastavna jedinica

Povijesni kontekst pojavljivanja prvih pisanih spomenika Istočnih Slavena. Temeljni izvori i metode proučavanja historijske gramatike ruskoga jezika.

 1. Nastavna jedinica

Periodizacija povijesti ruskoga jezika u kontekstu indoeuropskih, slavenskih i istočnoslavenskih jezika. Diglosija. Književni jezik. Crkvenoslavenski i staroruski jezik.

 1. Nastavna jedinica

Općeslavenske fonetske promjene.

 1. Nastavna jedinica

Istočnoslavenske fonetske promjene u usporedbi sa zapadnoslavenskim i južnoslavenskim.

 1. Nastavna jedinica

Opća karakteristika fonetskoga sustava staroruskoga u XI st. Pregled samoglasnika.

 1. Nastavna jedinica

Fonetski procesi istočnoslavenskoga pismenoga razdoblja (11.-14. stoljeće). Otvoreni slog, razvoj punoglasja, gubitak nazala, pojednostavljivanje samoglasničke strukture.

 1. Nastavna jedinica

Gubitak nazala, pojednostavljivanje samoglasničke strukture.

 1. Nastavna jedinica

Povijest reduciranih samoglasnika. Gubitak reduciranih glasova.

 1. Nastavna jedinica

Posljedice gubitka reduciranih glasova na fonološki sustav.

 1. Nastavna jedinica

Sustav suglasnika u XI st. Omekšavanje polumekih suglasnika.

 1. Nastavna jedinica

Prijelaz e u o. Povijest „jat“-a.

 1. Nastavna jedinica

Povijest „akanja“ u ruskom jeziku. Formiranje sustava tvrdih i mekanih suglasnika, „gluhih“ i „zvonkih“.

 1. Nastavna jedinica

Povijest ž, š, č, c.

 1. Nastavna jedinica

Fonetska analiza tekstova.

 

LITERATURA:

obavezna literatura:

 1. Иванов В.В. Историческая грамматика русского языка. «Просвещение». Москва 1990.

dodatna literatura:

 1. Борковкий, В.И.; Кузнецов П.С. (2006) Историческая грамматика русского языка. Изд. 3-е, стереотипное. Мосвка: КомКнига.

 

 1. Живов, Виктор. 2017. История языка русской письменности. Том I. Москва: Русский фонд содействия образования и науке (стр. 11-129).

 

 1. Зализняк А.А. (2003) Древненовгородский диалект. Москва: Школа «Языки русской культуры».