Sintaksa ruskoga jezika 1

 

Naziv kolegija: Sintaksa ruskoga jezika 1
Nositelj i izvođač kolegija: izv. prof. dr. sc. Branka Barčot
ECTS  bodovi: 3
Jezik: ruski
Trajanje: jedan semestar, 5. semestar
Status kolegija: obavezni
Oblik nastave: predavanje (1 sat tjedno) + vježbe (2 sata tjedno)
Uvjeti za upis kolegija: položen ispit iz Morfologije ruskoga jezika 2
Ciljevi kolegija: Kolegij je obavezan svim studentima studija Ruskoga jezika i književnosti u 5. semestru. Cilj je kolegija svladavanje sintaktičke razine ruskoga jezika, razumijevanje odnosa među rečeničnim dijelovima kao i razumijevanje odnosa među rečenicama u tekstu. Ta su znanja i vještine neophodne za razumijevanje ruskih tekstova, ali isto tako i za pismenu i usmenu produkciju na ruskome jeziku.
Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: 

 

Budući da sintaktička razina u hijerarhiji jezičnih razina zauzima najvišu poziciju zbog veze sintakse i komunikativne funkcije jezika, nakon usvajanja morfološke razine studenti svladavaju sintaksu sintagme, sintaksu odnosa među rečeničnim dijelovima kao i sintaksu odnosa među rečenicama unutar teksta. Osim za razumijevanje i osim za točnu i kvalitetnu pismenu i usmenu produkciju na ruskome jeziku, studentima su ta znanja jednako tako neophodna i za prevođenje s ruskoga i na ruski jezik.
Korištene metode: Na predavanjima i na vježbama predviđa se interakcija nastavnika i studenata, a očekuje se i samostalna priprema studenata za nastavu, obavljanje praktičnih vježbi sukladno uputama nastavnika. Kreiran je kolegij u Sustavu za učenje na daljinu Omega te se u nastavi koriste sve pogodnosti koje navedeni sustav nudi. Pohađanje kolegija pretpostavlja samostalnu pripremu studenata za nastavu prema unaprijed zadanoj literaturi i nastavnim materijalima, a jednako tako i rješavanje praktičnih zadataka.
 

 

Sadržaj kolegija:

1. tjedan: (P) Definicija sintakse kao discipline. Mjesto sintakse u sustavu jezika.

Pitanje minimalne sintaktičke jedinice. Definicije sintaktičkih jedinica.

(V) Usporedba morfoloških i sintaktičkih jedinica.

2. tjedan: (P) Sintaktički odnosi i sintaktičke veze.

(V) Subjektni i predikatni skupovi (vježbe)

3. tjedan: (P) Zavisnost i nezavisnost u sintaktičkim jedinicama.

(V) Zavisni i nezavisni spojevi riječi (vježbe)

4. tjedan: (P) Sintagma.

(V) Zavisni i nezavisni spojevi riječi (vježbe)

5. tjedan: (P) Sintaktički odnosi u sintagmi: sročnost.

(V) Sročnost (vježbe)

6. tjedan: (P) Sintaktički odnosi u sintagmi: rekcija.

(V) Rekcija (vježbe)

7. tjedan:                                 (P) Sintaktički odnosi u sintagmi: pridruživanje.

(V) Pridruživanje (vježbe)

8. tjedan: (P) Usporedba sintaktičkih odnosa u sintagmi i u rečenici.

(V) Kolokvij I.

9. tjedan: (P) Rečenica.

(V) Prezentacija studentskih praktikuma.

10. tjedan: (P) Predikativnost. Modalnost. Temporalnost.

(V) Prezentacija studentskih praktikuma.

 

 

11. tjedan:

(P) Subjekt.

(V) Subjekt, rad na tekstu (vježbe)

12. tjedan: (P) Predikat.

(V) predikat, rad na tekstu (vježbe)

13: tjedan: (P) Predikat.

(V) Predikat, rad na tekstu (vježbe)

14. tjedan: (P) Ponavljanje usvojenog gradiva.

(V) Uvježbavanje usvojenog gradiva & Prezentacija studentskih praktikuma.

15. tjedan: Kolokvij II.

 

Obavezna literatura:
Валгина, Н.С. (2003) Современный русский язык. Синтаксис. М.: Высшая школа.

Гордеева, О.И., Гынгазова, Л.Г. (2011) Сборник упражнений по синтаксису современного русского языка. М.: Изд. «Флинта», Изд. «Наука».

Краткая русская грамматика (2002) под ред. Н.Ю. Шведовой и В.В. Лопатина, М.: РАН, Институт русского языка (стр. 392–707).

Синтаксис современного русского языка (2009) под ред. С.В. Вяткиной. СПб: СПбГУ; М.: Академия.

Финк Арсовски, Ж. (2013) Сборник упражнений по синтаксису русского языка. Zagreb: FF press.

Barić i dr. (2005) Hrvatska gramatika, (dio Sintaksa: str. 391–599). Zagreb: Školska knjiga.

Dopunska literatura:  
  Вагнер, В.Н. (2005) Синтаксис русского языка как иностранного и его преподавание. М.: Изд. «Флинта», Изд. «Наука».

 

Русская грамматика (1980), том II , Синтаксис,. М.: Наука.

 

Пешковский, А.М. (1956) Русский синтаксис в научном освещении. Издание седьмое. М.: Изд. «Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства Просвещения РСФСР».

 

Katičić, R. (2002) Sintaksa hrvatskoga književnog jezika. Zagreb: HAZU – Globus.

 

 

Studentske obaveze:

 

Redovito pohađanje nastave; priprema i aktivno sudjelovanje u nastavi. Usmena prezentacija jednog (1) jezičnog praktikuma.

Način provjere znanja:  

 

Pozitivno ocijenjena dva kolokvija tijekom semestra u službi su pismenog ispita. Preduvjeti za pristupanje kolokvijima su: redovito pohađanje nastave, redovito obavljanje svih praktičnih zadataka tijekom semestra i održana usmena prezentacija jednog jezičnog praktikuma.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija:  

anketa Filozofskog fakulteta i anketa Sveučilišta u Zagrebu.