Morfologija ruskoga jezika 2

SILABUS kolegija

 MORFOLOGIJA RUSKOGA JEZIKA 2

Predavanje: zimski semestar 2023 — 2024

 

Naziv studija:                      Ruski jezik i književnost

Preddiplomski studij

Naziv kolegija:                   Morfologija ruskoga jezika 2
Ime nastavnika:                 Prof. dr. sc. Željka Čelić
ECTS-bodovi:                     3 (5)
Jezik:                                ruski i hrvatski
Trajanje:                            jedan semestar, 3., zimski
Status:                              obavezni
Oblik nastave:                   predavanje (2 sata)
Uvjeti za upis kolegija:      položen ispit iz Morfologije ruskoga jezika 1
Cilj kolegija: Usvajanje oblikā ruskoga jezika i pojmova vezanih uz njih. Stjecanje znanjā za provođenje točnih morfoloških i morfemskih analiza. Stvaranje vještina prepoznavanja oblikā ruskoga jezika i automatizma točne uporabe svih oblika.
Uloga kolegija u ukupnome kurikulumu: Morfologija ruskoga jezika 2 potvrđuje bazu pojmova i podataka usvojenih kroz elementarnu gramatiku ruskoga jezika; uvodi u nove gramatičke kategorije u ruskome jeziku, koje ne postoje u suvremenome hrvatskom standardnom jeziku; nastoji razviti bolji način usvajanja oblikā ruskoga jezika i razvija znanstveni pristup u razradi jezičnih kategorija.
Upotrijebljene metode: Predavanje uključuje interakciju između nastavnika i studenata; prikaz nastavnoga  materijala potpomognut je  tehničkim pomagalima.
Sadržaj kolegija:     
1. tjedan: ponavljanje: tvorba riječi, morfološka analiza, vrste riječi (imenice, glagoli)
2. tjedan: glagoli, glagolske osnove, konjugacije
3. tjedan: glagoli: kategorija vida, broja, lica, roda, stanja; glagol biti; glagoli: kategorija vremena, načina
4 . tjedan: glagoli: (ne)prelaznost, (ne)povratnost; kretanje (jednosmjernost, višesmjernost)
5. tjedan: pridjevi: tvorba, deklinacija
6. tjedan: zamjenice: tvorba, vrste, deklinacija
7. tjedan: brojevi: vrste, deklinacija
8. tjedan: glagolski pridjevi: vrste
9. tjedan: glagolski pridjevi: deklinacija
10. tjedan: glagolski pridjevi: prichastnyi oborot
11. tjedan: glagolski prilozi
12. tjedan: prilozi, komparacija
13. tjedan: prijedlozi: osnovni prijedlozi i padeži
14. tjedan: veznici: vrste, upotreba, veza sa sintaksom; riječce: uzvici, vrste, upotreba; modalne riječi: upotreba
15. tjedan: ponavljanje

 

 

Literatura:               

Obavezna:

 

  • Čelić, Željka (2022) Poredbena morfologija ruskoga i hrvatskoga jezika. Knjiga prva / Sopostavitelnaia morfologia russkogo i horvatskogo iazykov. Tom pervyi. Velika Gorica: vlastita naklada.
  • Морфология / Русская грамматика (1980) АН СССР — Институт русского языка. URL: http://www.rusgram.narod.ru/index1.html, http://www.slovari.ru/default.aspx?s=0&p=2572.
  • Морфология / Краткая русская грамматика (2002) (pp. 163—387). Москва: Рос. академия наук.
  • Розенталь, Д. Э. и др. (1998, 2003): Морфология / Современный русский язык (pp. 176—283). Москва: Айрис-Пресс.   
  • Морфемика / Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц (2002) (pp. 442—486). Москва: Academia.
  • Тихонов, А. Н. (2002): Современный русских язык. Москва: Цитадель-Трейд.
  • Živković, I. (2011): По-русски правильно. Сборник упражнений по грамматике русского языка. Zagreb: FF press.
  • Živković, I. (2014, 2016): Русская грамматика в упражнениях: учебное пособие. Москва: Флинта-Наука.

 

Dopunska:

  • Глазунова, О. И. (2004): Давайте говорить по-русски. Учебное пособие по русскому языку для иностранцев. Москва: Изд. «Русский язык».
  • Poljanec, R. F. (1967): Pregled gramatike ruskoga jezika. Zagreb: Školska knjiga.

 

 

Studentske obaveze: Redovito posjećivanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi.

 

Način polaganja ispita: Pismeni ispit na kraju zimskoga semestra. Usmeni ispit: odgovaranje za višu ocjenu.

 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija: Anketa Filozofskog fakulteta i anketa Sveučilišta u Zagrebu.