Fonetske vježbe

SILABUS kolegija

 

FONETSKE VJEŽBE (Uvod u studij ruskoga jezika)

 

Vježbe: zimski semestar  2023 — 2024

 

Naziv studija:                      Ruski jezik i književnost

Preddiplomski studij

Naziv kolegija:                   Fonetske vježbe

(predmet: Uvod u studij ruskoga jezika)

Ime nastavnika:                 Prof. dr. sc. Željka Čelić
ECTS-bodovi:                     1 (5)
Jezik:                                ruski i hrvatski
Trajanje:                            jedan semestar, 1., zimski
Status:                              obavezni
Oblik nastave:                   vježbe (1 sat)
Uvjeti za upis kolegija:      Preduvjeta nema. Predmet Uvod u studij ruskoga jezika (Fonetika ruskoga jezika, Fonetske vježbe, Uvod u lingvistiku) preduvjet je za kolegij Morfologija ruskoga jezika 1.
Cilj kolegija: Usvajanje izgovora samoglasnikā i suglasnikā ruskoga standardnog jezika ovisno o naglasku, mjestu naglaska, udaljenosti od mjesta naglaska te o suglasničkoj okolini. Primjena izgovora u fonetskoj transkripciji. Određivanje pozicije samoglasnikā u riječi prema mjestu naglaska. Usvajanje principa  transliteracije s ruske ćirilice na hrvatsku latinicu. Usvajanje intonacijskih konstrukcija ruskoga jezika.
Uloga kolegija u ukupnome kurikulumu: Fonetske vježbe praktična su  primjena teorije predstavljene na kolegiju Fonetika ruskoga jezika: usvajanje pravilnog izgovora ruskoga jezika, njegov pravilan zapis u transkripciji te načela transliteracije i adaptacije u hrvatskome jeziku.
Upotrijebljene metode: Fonetske vježbe uključuju interakciju između nastavnika i studenata; vježbanje izgovora uz audio i video materijale, vježbanje transkripcije i transliteracije na osnovi drugoga dijela udžbenika iz obavezne literature (Čelić 2013).
Sadržaj kolegija:     
 1. tjedan:  Usvajanje slovā ruske ćirilice. Razlika između termina alfabet i azbuka. Podjela na slova koja se upotrebljavaju za označavanje samoglasnika iza nepalataliziranog suglasnika te iza palataliziranog suglasnika (omjer 5 samoglasnika i 10 slova). Usvajanje razlika između glasa i slova. Izgled i pozicija naglaska u ruskoj riječi. Pravopisno načelo ruskoga standardnog jezika.
2. tjedan: Izgovor naglašenih i nenaglašenih samoglasnika, bilježenje akanja u transkripciji, bilježenje morfema na pismu.
3. tjedan: Ruski naglasak: vježbanje zapisivanja ostvarajā ruskih samoglasnika u transkripciji; stavljanje naglasaka u riječima nakon slušanja audio materijala.
4. tjedan: Pozicija samoglasnika u odnosu na naglasak — usvajanje izgovora samoglasnikā ovisno o mjestu naglaska, udaljenosti od naglaska i suglasničkoj okolini, smještanje samoglasnika u vokalski trokut; usvajanje labijalizacije.
5. tjedan: Vježbanje izgovora nenaglašenih samoglasnika.
6. tjedan: Primjena pojmova redukcija, kvantitativna, kvalitativna, akanje, okanje, ikanje u izgovoru.
7. tjedan: Bilježenje izgovora samoglasnikā u fonetskoj transkripciji
8. tjedan: Bilježenje ruskih riječi (vlastitih imena: osobna imena, prezimena, nadimci, toponimi, etnici, patronimici) u hrvatskome jeziku: principi transliteracije i adaptacije u praksi.
9. tjedan: Rečenična intonacija: uvježbavanje linije kretanja tona prema  intonacijskim konstrukcijama u ruskome jeziku. 
10. tjedan: Rečenična intonacija: uvježbavanje linije kretanja tona prema  intonacijskim konstrukcijama u ruskome jeziku.      
11. tjedan: Usvajanje karakteristikā suglasnikā ruskogā jezika s posebnim osvrtom na palataliziranost i bezvučnost.                              
12 . tjedan: Usvajanje karakteristikā suglasnikā ruskoga jezika s posebnim osvrtom na jednačenje, udvajanje, gubljenje suglasnika.
13. tjedan: vježbanje
14.  tjedan: vježbanje
15. tjedan: vježbanje

 

 

Literatura:                   

Obavezna:

 

 • Čelić, Ž. (2013) Sopostavitelnaia grammatika russkogo i horvatskogo iazykov. Zagreb: FF Press.
 • Hadžihalilović, S. (2013) Osnove fonetike i fonologije ruskoga jezika. Priručnik za učenje i poučavanje ruskoga kao stranoga jezika. Zadar: Sveučilište u Zadru.
 • Hadžihalilović, S. (2015) Uvod u studij ruskoga jezika. Zadar: Sveučilište u Zadru.
 • Аванесов, Р. И. (1956): Фонетика современного русского литературного языка. МГУ, Москва. (URL: http://danefae.org/lib/avanesov/1956/).
 • Фонетика / Русская грамматика (1980) АН СССР — Институт русского языка. URL: http://www.rusgram.narod.ru/index1.html, http://www.slovari.ru/default.aspx?s=0&p=2572.

 

Dopunska:

 

 • Богданова, Н. В. (2001): Произношение и транскрипция. Санкт-Петербург: Филологический факультет Санкт-Петербургского гос. университета.
 • Богомазов, Г. М. (2001): Современный русский язык. Фонетика. Москва: ВЛАДОС.
 • Бондарко, Л. В. (1998): Фонетика современного русского языка. Учебное пособие. Санкт-Петербург: Изд. Петербургского университета.
 • Трубeцкой, Н. С. (2000): Основы фонологии. Москва: Аспент Пресс.
 • Богданова, Н. В. (2001): Живые фонетические процессы русской речи. Санкт-Петербург: Филологический факультет Санкт-Петербургского гос. университета.
 • Гордина, М. В. (2006) История фонетических исследований. (Од античности до возникновения фонологической теории). Санкт-Петербург: Филологический факультет Санкт-Петербургского гос. университета.
 • Babić, S. i dr. (1991): Povijesni pregled, glasovi i oblici hrvatskoga književnog jezika. Nacrt za gramatiku. (v. Škarić, I. Fonetika hrvatskoga književnog jezika, pp. 63—376). Zagreb: HAZU, Globus.
 • Poljanec, R. F. (1967): Pregled gramatike ruskoga jezika. (Fonetika, pp. 1—27). Zagreb: Školska knjiga.

 

 

Studentske obaveze: Redovito posjećivanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi.

 

Način polaganja ispita: Praktični dio pismenog ispita iz Fonetike ruskoga jezika.

 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija: Anketa Filozofskog fakulteta i anketa Sveučilišta u Zagrebu.