Fonetika ruskoga jezika

SILABUS kolegija

FONETIKA RUSKOGA JEZIKA (Uvod u studij ruskoga jezika)

Predavanje: zimski semestar  2023 — 2024

 

Naziv studija:                      Ruski jezik i književnost

Preddiplomski studij

Naziv kolegija:                   Fonetika ruskoga jezika

(predmet: Uvod u studij ruskoga jezika)

Ime nastavnika:                Prof. dr. sc. Željka Čelić
ECTS-bodovi:                     2 (5)
Jezik:                                ruski i hrvatski
Trajanje:                            jedan semestar, 1., zimski
Status:                              obavezni
Oblik nastave:                   predavanje (2 sata)
Uvjeti za upis kolegija:      Preduvjeta nema. Predmet Uvod u studij ruskoga jezika (Fonetika ruskoga jezika, Fonetske vježbe, Uvod u lingvistiku) preduvjet je za kolegij Morfologija ruskoga jezika 1.
Cilj kolegija: Usvajanje općih pojmova vezanih uz fonetiku i fonologiju, usvajanje karakteristika glasovnoga sustava ruskog jezika (razlike prema hrvatskom jeziku), usvajanje intonacijskih konstrukcija ruskoga jezika, pojmova fonetske (fonemske) transkripcije i transliteracije, općih podataka iz povijesti ruske fonetike i fonologije (najistaknutiji predstavnici fonoloških škola).
Uloga kolegija u ukupnome kurikulumu: Fonetika ruskoga jezika, uz Morfologiju ruskoga jezika (1, 2), predstavlja bazu učenja samoga jezika, omogućava realizaciju pravilnoga izgovora ruskoga jezika, pravilan zapis te analizu i obrazloženje postojećega glasovnog sustava ruskoga jezika koji je rezultat promjena  koje su odvojile ruski glasovni sustav od hrvatskoga.
Upotrijebljene metode: Predavanje uključuje interakciju između nastavnika i studenata; prikaz nastavnoga  materijala potpomognut je tehničkim pomagalima.
Sadržaj kolegija:     
 1. tjedan:  pojam fonetike i fonologije unutar lingvistike; razlika između jezika i govora; razlika između glasa i slova; ruski alfabet, pojam fona, fonema, alofona
2. tjedan: artikulacija, govorni organi, govorni lanac
3. tjedan: glasovni sustav ruskoga jezika, podjela na samoglasnike i suglasnike, moskovska i lenjingradska škola (problematika broja ruskih samoglasnika), ruski naglasak
4. tjedan: samoglasnici – definicija i tvorba, samoglasnici pod naglaskom, vokalski trokut, labijalizacija, punoglasje
5. tjedan: samoglasnici u nenaglašenim pozicijama, veza između naglaska i sloga
6. tjedan: redukcija, kvantitativna, kvalitativna, akanje, okanje, ikanje
7. tjedan: ruski pravopis (morfemski, etimološki), usporedba s hrvatskim pravopisom; fonetska transkripcija, fonemska transkripcija
8. tjedan:  transliteracija
9. tjedan: intonacija, intonacijske konstrukcije u ruskome 
10. tjedan: intonacija, intonacijske konstrukcije u ruskome   
11. tjedan: suglasnici, podjela prema četiri kriterija, udio tona i šuma, zvučnost-bezvučnost, podjela prema načinu tvorbe                              
12 . tjedan: suglasnici, podjela prema mjestu tvorbe
13. tjedan: suglasnici, palatalizacija
14.  tjedan: jednačenje, udvajanje, gubljenje suglasnika
15. tjedan: ponavljanje

 

 

Literatura:                   

Obavezna:

 

 • Čelić, Ž. (2013) Sopostavitelnaia grammatika russkogo i horvatskogo iazykov. Zagreb: FF Press.
 • Hadžihalilović, S. (2013) Osnove fonetike i fonologije ruskoga jezika. Priručnik za učenje i poučavanje ruskoga kao stranoga jezika. Zadar: Sveučilište u Zadru.
 • Hadžihalilović, S. (2015) Uvod u studij ruskoga jezika. Zadar: Sveučilište u Zadru.
 • Аванесов, Р. И. (1956): Фонетика современного русского литературного языка. МГУ, Москва. (URL: http://danefae.org/lib/avanesov/1956/).
 • Фонетика / Русская грамматика (1980) АН СССР — Институт русского языка. URL: http://www.rusgram.narod.ru/index1.html, http://www.slovari.ru/default.aspx?s=0&p=2572.

 

Dopunska:

 

 • Богданова, Н. В. (2001): Произношение и транскрипция. Санкт-Петербург: Филологический факультет Санкт-Петербургского гос. университета.
 • Богомазов, Г. М. (2001): Современный русский язык. Фонетика. Москва: ВЛАДОС.
 • Бондарко, Л. В. (1998): Фонетика современного русского языка. Учебное пособие. Санкт-Петербург: Изд. Петербургского университета.
 • Трубeцкой, Н. С. (2000): Основы фонологии. Москва: Аспент Пресс.
 • Богданова, Н. В. (2001): Живые фонетические процессы русской речи. Санкт-Петербург: Филологический факультет Санкт-Петербургского гос. университета.
 • Гордина, М. В. (2006) История фонетических исследований. (Од античности до возникновения фонологической теории). Санкт-Петербург: Филологический факультет Санкт-Петербургского гос. университета.
 • Babić, S. i dr. (1991): Povijesni pregled, glasovi i oblici hrvatskoga književnog jezika. Nacrt za gramatiku. (v. Škarić, I. Fonetika hrvatskoga književnog jezika, pp. 63—376). Zagreb: HAZU, Globus.
 • Poljanec, R. F. (1967): Pregled gramatike ruskoga jezika. (Fonetika, pp. 1—27). Zagreb: Školska knjiga.

 

 

Studentske obaveze: Redovito posjećivanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi.

 

Način polaganja ispita: Pismeni ispit na kraju zimskoga semestra. Usmeni ispit: odgovaranje za višu ocjenu. Zaključna ocjena je zbroj ocjene iz Fonetike ruskoga jezika, Fonetskih vježbi i Uvoda u lingvistiku.

 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija: Anketa Filozofskog fakulteta i anketa Sveučilišta u Zagrebu.