Vježbe iz morfologije ruskoga jezika 1

Naziv kolegija: Vježbe iz morfologije ruskoga jezika 1
Nositelji kolegija:  dr. sc. Željka Čelić, izv. prof.
Izvođač: Sanja Aslanovski Tokić, lektor
ECTS  bodovi: 2 (kolegij Morfologija ruskoga jezika 1 nosi ukupno 5 ECTS bodova, od toga teorijski dio nosi 3 ECTS boda, a praktični 2)
Jezik: ruski i hrvatski
Trajanje: jedan semestar (ljetni, 2. semestar)
Status kolegija: obavezni
Oblik nastave: 2 sati tjedno
Uvjeti za upis kolegija: položen ispit iz Uvoda u studij ruskoga jezika (Fonetika i fonologija + Uvod u lingvistiku)
Cilj kolegija: Cilj kolegija je osposobiti studente da prepoznaju različite oblike svih vrsta riječi ruskoga jezika te da ih upotrebljavaju ispravno i slobodno u pismu i govoru.
Korištene metode: Interakcija profesora i studenata kroz uvježbavanje i provjeru zadataka u pismenom i usmenom obliku. Samostalan rad studenata koji se provjerava i evaluira. Korištenje Sustava za učenje na daljinu Omega za prezentaciju nastavnog materijala te provjeru domaćih zadaća.
 

 

 

 

 

Sadržaj kolegija:

1. tjedan:                              Uvod u kolegij. Pregled gradiva i literature. Definicija morfologije.
2. tjedan: Vrste morfema. Morfemska analiza riječi.
3. tjedan Tvorba riječi. Tvorbena analiza riječi.
4. tjedan: Vrste riječi. Podjela riječi na promjenjive i nepromjenjive
5. tjedan: Imenice. Imeničke kategorije. Uvježbavanje kroz niz ciljanih morfoloških zadataka.
6. tjedan: Sklanjanje imenica. Tipovi deklinacija. Uvježbavanje kroz niz ciljanih morfoloških zadataka.
7. tjedan:  Kolokvij 1: provjera usvojenosti gradiva.
8. tjedan: Glagoli. Oblici, glagolske kategorije, glagolske klase. Uvježbavanje upotrebe glagolskih oblika.
9. tjedan: Glagoli. Glagolske kategorije vida, prijelaznosti/neprijelaznosti. Kategorija načina. Uvježbavanje kroz niz ciljanih morfoloških zadataka.
10. tjedan: Glagoli kretanja. Prefigirani  glagoli kretanja. Uvježbavanje kroz niz ciljanih morfoloških zadataka.
11. tjedan: Prefigirani  glagoli kretanja. Uvježbavanje kroz niz ciljanih morfoloških zadataka.
12. tjedan: Pridjevi.  Uvježbavanje pridjevske deklinacije kroz niz ciljanih morfoloških zadataka.
13. tjedan: Pridjevi, određenost/neodređenost. Uvježbavanje kroz niz ciljanih morfoloških zadataka.
14. tjedan: Ponavljanje gradiva.
15. tjedan: Kolokvij 2: provjera usvojenosti gradiva.
 

Obavezna literatura:         

Глазунова, О.И. (2003) Грамматика русского языка в упражнениях. Морфология. Златоуст, Санкт-Петербург.

 

Dopunska literatura:         

Волкова, Н.А., Филлипс, Д. (2015) Улучшим наш русский. Часть 1. Златоуст, Санкт-Петербург.

Волкова, Н.А., Филлипс, Д. (2015) Улучшим наш русский. Часть 3. Златоуст, Санкт-Петербург.

Живкович, И. (2011) По-русски – правильно! Сборник упражнений по русской грамматике. FF-press, Zagreb.

Егорова, А.Ф. (2008) Трудные случаи русской грамматики. Златоуст: Санкт-Петербург.

Ласкарева, Е.Р. (2006) Чистая грамматика. Златоуст, Санкт-Петербург.

Розенталь, Д. Э. и др. (1998, 2003): Современный русский  язык. (Морфология). Айрис-Пресс, Москва.

Скворцова, Г.Л.(2003) Глаголы движения – без ошибок. Русский язык, Москва.

Studentske obaveze: Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, redovito pisanje domaćih zadaća.
Način ocjenjivanja: Kontinuirano praćenje. Provjera i ocjenjivanje putem pismenih kolokvija. Završna ocjena na temelju ocjena kolokvija i evaluiranja rada studenata tijekom semestra.
 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija:

anketa Filozofskog fakulteta i anketa Sveučilišta u Zagrebu.