Sintaksa ruskoga jezika 2

 

Naziv kolegija: Sintaksa ruskoga jezika 2
Nositelj kolegija: izv. prof. dr. sc. Branka Barčot
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Branka Barčot;  Lidija Milković, asist.
ECTS  bodovi: 3
Jezik: ruski
Trajanje: jedan semestar (ljetni, 6. semestar)
Status kolegija: obavezni
Oblik nastave: predavanja (1 sat tjedno) + vježbe (2 sata tjedno)
Uvjeti za upis kolegija: Položen ispit iz Sintakse ruskoga jezika 1
Cilj kolegija: Kolegij je obavezan svim studentima Ruskoga jezika i književnosti u 6. semestru studija. Cilj kolegija je svladavanje sintaktičke razine ruskoga jezika, razumijevanje odnosa među rečeničnim dijelovima kao i razumijevanje odnosa među rečenicama u tekstu. Ta su znanja i vještine neophodne za razumijevanje ruskih tekstova, ali isto tako i za pismenu i usmenu produkciju na ruskome jeziku. Budući da sintaktička razina u hijerarhiji jezičnih razina zauzima najvišu poziciju zbog veze sintakse i komunikativne funkcije jezika, nakon usvojene sintakse sintagme studenti svladavaju sintaksu odnosa među rečeničnim dijelovima (sintaksu rečenice) kao i sintaksu odnosa među rečenicama unutar teksta (sintaksu diskursa). Osim za razumijevanje i osim za točnu i kvalitetnu pismenu i usmenu produkciju na ruskome jeziku, studentima su ta znanja jednako tako neophodna i za prevođenje s ruskoga i na ruski jezik.
Korištene metode: Na predavanjima i na seminaru predviđa se interakcija nastavnika i studenata kao i rad studenata u grupi i u paru. Kreiran je kolegij u Sustavu za učenje na daljinu Omega te se u nastavi koriste sve pogodnosti koje navedeni sustav nudi.
 

Sadržaj kolegija:

1. tjedan: P: jednočlane rečenice (određeno-lične, neodređeno-lične, poopćeno-lične)

V: jednočlane rečenice (rad na tekstu)

2. tjedan: P: jednočlane rečenice (bezlične, infinitivne, nominativne), krnje rečenice

V: jednočlane rečenice (rad na tekstu)

3. tjedan: P: atribut, apozicija

V: atribut, apozicija (rad na tekstu)

4. tjedan: P: objekt

V: objekt (rad na tekstu)

5. tjedan: P: priložna oznaka

V: priložna oznaka (rad na tekstu)

6. tjedan: P: umetnuti rečenični članovi; modalne konstrukcije, obraćanje

V: umetnuti rečenični članovi; modalne konstrukcije, obraćanje (rad na tekstu)

7. tjedan:                                 P: ponavljanje gradiva

V: Kolokvij 1 (potpuna analiza rečenica)

8. tjedan: P: Pravila ruske ortografije: Zarezi (1. dio)

V: Zarezi (rad na tekstu)

9. tjedan: P: Pravila ruske ortografije: Zarezi (2. dio)

V: Zarezi (rad na tekstu)

10. tjedan: P: osnovna obilježja složene rečenice (u odnosu na jednostavnu)

V: Kolokvij 2 (zarezi); složene rečenice (rad na tekstu)

11. tjedan: P: nezavisnosložene rečenice

V: nezavisnosložene rečenice (rad na tekstu)

12. tjedan: P: zavisnosložene rečenice (subjektne i objektne)

V: zavisnosložene rečenice (rad na tekstu)

 

 

13. tjedan:

P: zavisnosložene rečenice (predikatne i atributne)

V:  zavisnosložene rečenice (rad na tekstu)

14. tjedan: P: zavisnosložene rečenice (vremenske, mjesne, načinske, količinske, uzročne)

V: zavisnosložene rečenice (rad na tekstu)

15. tjedan: P: zavisnosložene rečenice (namjerne, pogodbene, dopusne, posljedične)

V: zavisnosložene rečenice (rad na tekstu)

 

V: Kolokvij 3 (nezavisnosložene i zavisnosložene rečenice, tipovi zavisnih rečenica)

 

 

 

Literatura:

Obavezna:  Валгина, Н.С. (2003) Современный русский язык. Синтаксис. М.: Высшая школа.

Краткая русская грамматика (2002) под ред. Н.Ю. Шведовой и В.В. Лопатина, М.: РАН, Институт русского языка (стр. 392–707).

Синтаксис современного русского языка (2009) под ред. С.В. Вяткиной. СПб: СПбГУ; М.: Академия.

Финк Арсовски, Ж. (2013) Сборник упражнений по синтаксису русского языка. Zagreb: FF press.

Barić i dr. (2005) Hrvatska gramatika, (dio Sintaksa: str. 391–599). Zagreb: Školska knjiga.

Dopunska: Вагнер, В.Н. (2005) Синтаксис русского языка как иностранного и его преподавание. М.: Изд. «Флинта», Изд. «Наука».

Русская грамматика (1980), том II , Синтаксис,. М.: Наука.

Katičić, R. (2002) Sintaksa hrvatskoga književnog jezika. Zagreb: HAZU – Globus.

 

Studentske obaveze:

Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, redovito obavljanje zadataka predviđenih za samostalan rad kod kuće.

Vođenje dnevnika sintaktičkih analiza te usmeno prezentiranje vlastitih sintaktičkih analiza.

Način ocjenjivanja: Tijekom semestra pišu se tri kolokvija. Pozitivno ocijenjeni kolokviji uvjet su za stjecanje prava polaganja usmenoga ispita u ispitnom roku.
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija:  

anketa Filozofskog fakulteta i anketa Sveučilišta u Zagrebu.