Jezične vježbe iz ruskoga jezika 4

Jezične vježbe iz ruskoga jezika 4

 

Naziv kolegija: Jezične vježbe iz ruskoga jezika 4

(modul čine: Jezične vježbe 4, Govorne vježbe 4 Lektira 4)

Nositelji kolegija: dr. sc. Anita Hrnjak, v. lektor, Sanja Drljača Magić, v. lektor
Izvođači

 

dr. sc. Anita Hrnjak, v. lektor, Sanja Drljača Magić, v. lektor, Sanja Aslanovski Tokić, lektor
ECTS  bodovi: 5
Jezik: ruski i hrvatski
Trajanje: jedan semestar (ljetni, 4. semestar)
Status kolegija: obavezni
Oblik nastave: 6 sati tjedno (2 sata JV4, 2 sata GV4, 2 sata L4)
Uvjeti za upis kolegija: položene Jezične vježbe iz ruskoga jezika 3
Ciljevi kolegija: Cilj Jezičnih vježbi iz ruskoga jezika 4  je aktiviranje već usvojenoga i usvajanje novoga leksika specifičnog za razgovorni jezik s temama iz svakodnevnoga života orijentiranima na specifičnosti suvremene ruske kulture. Sva tri dijela modula usmjerena su na razvijanje vještina slušanja, govorenja, čitanja i pisanja na ruskome jeziku te stjecanje jezične, gramatičke i komunikativne kompetencije na razini A2-B1.
Korištene metode: JV4/GV4: Rad s udžbenikom, vježbe slušanja, govorenja i pisanja. Rad s audio i video materijalima. Power Point prezentacije. Internet. Interakcija profesora i studenata na nastavi te interakcija studenata u parovima i grupama. Sustav učenja na daljinu Omega. Obavezan samostalni rad studenata kod kuće koji se redovito provjerava. Priprema kraćih izlaganja na zadane i izabrane teme pojedinačno i u parovima ili grupama.

L4: Leksičko-gramatička obrada adaptiranih književnih i publicističkih tekstova.

Sadržaj kolegija:
1.    tjedan: Tema 1: Автопортрет студента. Podtema: Генеалогическое древо. Семейные отношения.

JV4/GV: Aktiviranje već usvojenog i usvajanje novog leksika. Usvajanje novih razgovornih konstrukcija.  Ponavljanje usvojenih i usvajanje novih gramatičkih specifičnosti.

L4: Upoznavanje studenata s literaturom, načinom rada i ocjenjivanja. Текст 1: M. Метлицкая «Дневник свекрови». Analiza teksta. Prijevod. Prepričavanje. Izražavanje mišljenja o pročitanom. Ovladavanje leksikom i gramatičkim konstrukcijama kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka.

2.    tjedan:

 

 

 

 

 

Tema 1: Автопортрет студента. Podtema: Автобиография.

JV4/GV: Aktiviranje već usvojenog i usvajanje novog leksika. Usvajanje novih razgovornih konstrukcija.  Ponavljanje usvojenih i usvajanje novih gramatičkih specifičnosti.

L4: Текст 1: M. Метлицкая «Дневник свекрови». Analiza teksta. Prijevod. Prepričavanje. Izražavanje mišljenja o pročitanom. Ovladavanje leksikom i gramatičkim konstrukcijama kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka.

3.     tjedan:

 

 

 

 

Tema 1: Автопортрет студента. Podtema: Где ты учишься? Студенческая жизнь.

JV4/GV: Aktiviranje već usvojenog i usvajanje novog leksika. Usvajanje novih razgovornih konstrukcija.  Ponavljanje usvojenih i usvajanje novih gramatičkih specifičnosti.

L4: Текст 2: «Владимир Набоков: Волшебник слова и мысли». Analiza teksta. Prijevod. Prepričavanje. Izražavanje mišljenja o pročitanom. Ovladavanje leksikom i gramatičkim konstrukcijama kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka.

4.    tjedan:

 

 

 

 

 

Tema 1: Автопортрет студента. Podtema: Русские студенты. Система образования в России.

JV4/GV: Aktiviranje već usvojenog i usvajanje novog leksika. Usvajanje novih razgovornih konstrukcija.  Ponavljanje usvojenih i usvajanje novih gramatičkih specifičnosti.

L4: Текст 2: «Владимир Набоков: Волшебник слова и мысли». Analiza teksta. Prijevod. Prepričavanje. Izražavanje mišljenja o pročitanom. Ovladavanje leksikom i gramatičkim konstrukcijama kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka.

5.    tjedan:

 

 

Tema 1: Автопортрет студента. Podtema: Студенты подрабатывают.

JV4/GV: Aktiviranje već usvojenog i usvajanje novog leksika. Usvajanje novih razgovornih konstrukcija.  Ponavljanje usvojenih i usvajanje novih gramatičkih specifičnosti.

L4: Provjera poznavanja teksta zadanog za samostalno čitanje: Т. Крюкова «Дневник Кото-сапиенса, или Кота Разумного» (часть 1). Analiza teksta. Prijevod. Prepričavanje. Izražavanje mišljenja o pročitanom.

6. tjedan: 

 

 

 

 

Tema 1: Автопортрет студента. Podtema: Поиск работы. Как составить разюме?

JV4/GV: Aktiviranje već usvojenog i usvajanje novog leksika. Usvajanje novih razgovornih konstrukcija.  Ponavljanje usvojenih i usvajanje novih gramatičkih specifičnosti.

L4: Prvi kolokvij: pismena provjera poznavanja tekstova obrađenih na nastavi i teksta zadanog za samostalno čitanje.

7.  tjedan:

 

JV4/GV4: Ponavljanje i priprema za provjeru znanja. Pisana provjera znanja. Kolokvij 1.

L4: Текст 3: В. Токарева «Сказать – не сказать». Analiza teksta. Prijevod. Prepričavanje. Izražavanje mišljenja o pročitanom. Ovladavanje leksikom i gramatičkim konstrukcijama kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka.

8.    tjedan:

 

 

 

 

Tema 2: Свободное время и досуг. Podtema: Увлечения.

JV4/GV: Aktiviranje već usvojenog i usvajanje novog leksika. Usvajanje novih razgovornih konstrukcija.  Ponavljanje usvojenih i usvajanje novih gramatičkih specifičnosti.

L4: Текст 3: В. Токарева «Сказать – не сказать». Analiza teksta. Prijevod. Prepričavanje. Izražavanje mišljenja o pročitanom. Ovladavanje leksikom i gramatičkim konstrukcijama kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka.

9. tjedan: Tema 2: Свободное время и досуг. Podtema: Театр. Кино. Книги.

JV4/GV: Aktiviranje već usvojenog i usvajanje novog leksika. Usvajanje novih razgovornih konstrukcija.  Ponavljanje usvojenih i usvajanje novih gramatičkih specifičnosti.

L4: Текст 4: Ю. Нагибин «Я изучаю языки». Analiza teksta. Prijevod. Prepričavanje. Izražavanje mišljenja o pročitanom. Ovladavanje leksikom i gramatičkim konstrukcijama kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka.

10. tjedan: Tema 2: Свободное время и досуг. Podtema: Пишем рецензии и отзывы.

JV4/GV: Aktiviranje već usvojenog i usvajanje novog leksika. Usvajanje novih razgovornih konstrukcija.  Ponavljanje usvojenih i usvajanje novih gramatičkih specifičnosti.

L4: Текст 4: Ю. Нагибин «Я изучаю языки». Analiza teksta. Prijevod. Prepričavanje. Izražavanje mišljenja o pročitanom. Ovladavanje leksikom i gramatičkim konstrukcijama kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka.

11. tjedan: Tema 2: Свободное время и досуг. Podtema: Русские праздники. JV4/GV: Aktiviranje već usvojenog i usvajanje novog leksika. Usvajanje novih razgovornih konstrukcija.  Ponavljanje usvojenih i usvajanje novih gramatičkih specifičnosti.

L4: Текст 5: Б. Окуджава «Частная жизнь Александра Пушкина, или Именительный падеж в творчестве Лермонтова». Analiza teksta. Prijevod. Prepričavanje. Izražavanje mišljenja o pročitanom. Ovladavanje leksikom i gramatičkim konstrukcijama kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka.

12. tjedan: Tema 2: Свободное время и досуг. Podtema: Русские праздники.

JV4/GV: Aktiviranje već usvojenog i usvajanje novog leksika. Usvajanje novih razgovornih konstrukcija.  Ponavljanje usvojenih i usvajanje novih gramatičkih specifičnosti.

L4: Текст 5: Б. Окуджава «Частная жизнь Александра Пушкина, или Именительный падеж в творчестве Лермонтова». Analiza teksta. Prijevod. Prepričavanje. Izražavanje mišljenja o pročitanom. Ovladavanje leksikom i gramatičkim konstrukcijama kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka.

13: tjedan: Tema 2: Свободное время и досуг. Podtema: Как принимаем гостей? Этикет.

JV4/GV: Aktiviranje već usvojenog i usvajanje novog leksika. Usvajanje novih razgovornih konstrukcija.  Ponavljanje usvojenih i usvajanje novih gramatičkih specifičnosti.

L4: Provjera poznavanja teksta zadanog za samostalno čitanje: Т. Крюкова «Дневник Кото-сапиенса, или Кота Разумного» (часть 1). Analiza teksta. Prijevod. Prepričavanje. Izražavanje mišljenja o pročitanom.

14. tjedan: JV4/GV4: Ponavljanje i priprema za provjeru znanja.

L4: Drugi kolokvij: pismena provjera poznavanja tekstova obrađenih na nastavi i teksta zadanog za samostalno čitanje.

15. tjedan: JV4/GV4: Pisana provjera znanja. Kolokvij 2.

L4: Analiza i ispravak drugog kolokvija.

Literatura
Izbor iz: JV4/GV4:

Аникина, М. Н. (2004) В Россию с любовью. Москва: Русский язык.

Антонова В., Нахабина М., Сафонова М., Толстых А. (2009) Дорога в Россию. Учебник русского языка (первый уровень): В1. Санкт-Петербург: Златоуст.

Головко, О. (2006) Вперёд! Пособие по русской разговорной речи. Москва: Русский язык. Курсы.

Миллер Л., Политова Л. (2011) Жили-были… 12 уроков русского языка. Базовый уровень. Санкт-Петербург: Златоуст.

Одинцова, И. (2016) Что вы сказали? Санкт-Петербург: Златоуст.

Осипова, И. (2008) Ключ 2. Учебник русского языка для продолжающих А2-B2.  Budapest: Corvina.

Старовойтова, И. (2012) Русская лексика в заданиях и кроссвордах. Человек. Санкт-Петербург: Златоуст.

Чернышов, С., Чернышова, А. (2012) Поехали 2.II. Русский язык для взрослых. Базовый  курс. Санкт-Петербург: Златоуст.

L4:

Александрова, А.С., Кузьмич, И.П., Мелентьева, Т.И. (2006) Непропавшие сюжеты. Москва: Русский язык.

Аликметс, К, Стренгель-Кампер, А. (2011) Одна жизнь – две культуры. Санкт-Петербург: Златоуст.

Крюкова, Т.  (2018) Дневник Кото-сапиенса, или Кота Разумного. Москва: Русский язык.

Mrežni izvori: www.youlang.ruwww.teachrussian.orgwww.gramota.ruwww.dic.academic.ruwww.youtube.com
Studentske obaveze: Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, redovito obavljanje zadataka predviđenih za samostalan rad kod kuće. Izvršavanje navedenih obavezа uvjet je za izlazak na kolokvije.
Način ocjenjivanja: Kontinuirano praćenje. Provjera i ocjenjivanje putem pismenih kolokvija. Uvjet za izlazak na kolokvij je redovito izvršavanje studentskih obaveza.
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija: Anketa Filozofskog fakulteta i anketa Sveučilišta u Zagrebu.