Frazeologija ruskoga jezika

Frazeologija ruskoga jezika

 

Naziv kolegija: Frazeologija ruskoga jezika
Nositelj kolegija: Dr. sc. Branka Barčot, doc.
Izvođač: Dr. sc. Anita Hrnjak, v. lektor
ECTS  bodovi: 4
Jezik: Ruski
Trajanje: Jedan semestar (ljetni, 8. ili 10. semestar)
Status kolegija: Obavezni/izborni (8. ili 10. semestar)
Oblik nastave: Predavanja (2 sata tjedno) + seminar (2 sata tjedno)
Uvjeti za upis kolegija: Položen ispit iz Sintakse ruskoga jezika 1 i 2  i Jezičnih vježbi iz ruskoga jezika 7 (za upis kolegija u 8. semestru). Završen preddiplomski i upisan diplomski studij ruskoga jezika (za upis kolegija u 10. semestru).
Ciljevi kolegija: Cilj Frazeologije ruskoga jezika je upoznavanje studenata s osnovama frazeologije kao lingvističke discipline i frazeološkim minimumom suvremenoga ruskog jezika te osposobljavanje za aktivno razumijevanje, prijevod i korištenje frazema u svrhu jačanja jezične i govorne kompetencije.
Korištene metode: Poučavanje, interakcija profesora i studenata, samostalan rad studenata, praktične vježbe, rad na tekstovima, prijevod. Studentske prezentacije znanstvenih i stručnih radova iz područja frazeologije. Korištenje Omega sustava za prezentaciju nastavnih materijala i njihovu razmjenu između profesora i studenata.
Sadržaj kolegija:  
1. tjedan: P: Uvod u frazeologiju. Definicija frazema i frazeologije kao samostalne lingvističke discipline. Opseg i granice frazeologije. S: Kako prepoznati frazem i odrediti njegovo značenje? Praktične vježbe i rad na odabranim tekstovima.  
2. tjedan: P: Osnovni pojmovi frazeologije kao znanstvene disciplina. Odrednice frazema kao specifične jezične jedinice. Pojam idiomatičnosti. S: Praktične vježbe i rad na odabranim tekstovima. Aktiviranje upotrebe frazema odabranog semantičkog polja.  
3. tjedan: P: Opseg i granice frazeologije. Klasifikacija frazema. Struktura i kategorijalno značenje frazema. S: Praktične vježbe i rad na odabranim tekstovima. Aktiviranje upotrebe frazema odabranog semantičkog polja.  
4. tjedan: P: Pregled povijesti ruske frazeologije. Osnove frazeološke semantike. Specifičnosti frazeološkog značenja. Pojam unutarnjeg oblika frazema kao temelja frazeološkog značenja. S: Praktične vježbe i rad na odabranim tekstovima. Aktiviranje upotrebe frazema odabranog semantičkog polja.  
5. tjedan: P: Semantički odnosi u frazeologiji. Frazeološke varijante. Sinonimija frazema. Antonimija frazema. Višeznačnost frazema. Stilističke specifičnosti frazema. S: Praktične vježbe i rad na odabranim tekstovima. Aktiviranje upotrebe frazema odabranog semantičkog polja.  
6. tjedan: P: Morfološke i sintaktičke karakteristike frazema. Ograničenja u upotrebi morfoloških oblika frazema. Frazeološka valentnost. Frazeološko okruženje i realizacija frazema. S: Osnovni elementi frazeološke analize. Praktične smjernice za izradu mape frazeološke analize.  Aktiviranje upotrebe frazema odabranog semantičkog polja.  
7. tjedan:                                 P: Transformacije frazema. Frazeološki okazionalizmi. Pojam defrazeologizacije. Transformacije frazema u publicističkim tekstovima i reklamama. S: Praktične vježbe i rad na odabranim tekstovima. Aktiviranje upotrebe frazema odabranog semantičkog polja. Studentske prezentacije znanstvenih i stručnih radova iz ruske frazeologije.  
8. tjedan: P: Podrijetlo frazema. Specifičnosti etimologije frazema. Izvorno ruski frazemi. Posuđeni frazemi i frazeološki kalkovi. S: Praktične vježbe i rad na odabranim tekstovima. Aktiviranje upotrebe frazema odabranog semantičkog polja. Studentske prezentacije znanstvenih i stručnih radova iz ruske frazeologije.  
9. tjedan: P: Pojam univerzalnog i nacionalno-specifičnog u frazeologiji. Ruska nacionalna frazeologija. Teorije o važnosti kulturološke konotacije frazema. S: Praktične vježbe i rad na odabranim tekstovima. Aktiviranje upotrebe frazema odabranog semantičkog polja. Studentske prezentacije znanstvenih i stručnih radova iz ruske frazeologije.  
10. tjedan: P: Frazeologija u dijakronijskoj perspektivi. Frazeološka neologija. Nove pojave u ruskoj frazeologiji. S: Praktične vježbe i rad na odabranim tekstovima. Aktiviranje upotrebe frazema odabranog semantičkog polja. Studentske prezentacije znanstvenih i stručnih radova iz ruske frazeologije.  
 

 

11. tjedan:

P: Kontrastivno proučavanje frazeologije. Usporedba ruske i hrvatske frazeologije. Kontrastivna frazeologija i prijevod frazema. S: Praktične vježbe i rad na odabranim tekstovima. Aktiviranje upotrebe frazema odabranog semantičkog polja. Studentske prezentacije znanstvenih i stručnih radova iz ruske frazeologije.  
12. tjedan: P: Suvremeni pristupi proučavanju frazeologije. Frazeologija iz perspektive kognitivne lingvistike. S: Praktične vježbe i rad na odabranim tekstovima. Aktiviranje upotrebe frazema odabranog semantičkog polja. Studentske prezentacije znanstvenih i stručnih radova iz ruske frazeologije.  
13: tjedan: P: Suvremeni pristupi proučavanju frazeologije. Frazeologija iz perspektive lingvokulturologije. S: Praktične vježbe i rad na odabranim tekstovima. Aktiviranje upotrebe frazema odabranog semantičkog polja. Studentske prezentacije znanstvenih i stručnih radova iz ruske frazeologije.  
14. tjedan: P: Suvremeni pristupi proučavanju frazeologije. Frazeologija iz perspektive rodne lingvistike. S: Praktične vježbe i rad na odabranim tekstovima. Aktiviranje upotrebe frazema odabranog semantičkog polja. Studentske prezentacije znanstvenih i stručnih radova iz ruske frazeologije.  
15. tjedan: P: Ponavljanje i priprema za ispit. S: Praktične vježbe i rad na odabranim tekstovima. Studentske prezentacije znanstvenih i stručnih radova iz ruske frazeologije.  

 

Literatura:
Obavezna: Алефиренко, Н.Ф., Семененко, Н.Н. (2009) Фразеология и паремиология. Издательство „Флинта“, Издательство „Наука“, Москва.

Баранов, А.Н., Добровольский, Д.О. (2014) Основы фразеологии. Издательство „Флинта“, Москва.

Жуков, В. П., Вальтер, Х., Малински, Т., Мокиенко, В., Степанова, Л. (2005) Русская фразеология для немцев. Златоуст, Санкт-Петербург.

Телия, В. Н. (1996) Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. Школа „Языки русской культуры“, Москва.

Шанский, Н. М. (1996) Фразеология современного русского языка. Специальная литература, Санкт-Петербург.

Шумских, Е. А. (2013) Лексика и фразеология современного русского языка. Практикум. Издательство „Прометей“, Москва.

 

Dopunska: Izbor iz:

Die slawische Phraseologie und Phraseographie: phraseologische Neologismen in slawischen Sprachen. Kollektivmonografie. Славянская фразеология и фразеография: фразеологические неологизмы в славянских языках. Коллективная монография / Harry Walter, Valerij M. Mokienko (Hrsg.): Greifswald: Universität Greifswald, 2021.

Жизнь фразеологии – фразеология в жизни: сборник научных статей к юбилею профессора А.М. Мелерович / отв. ред. и сост. И.Ю. Третьякова – Кострома: Изд-во Костром. гос. ун-та, 2018.

Новое в русской и славянской фразеологии: сборник научных статей к юбилею профессора В.М. Мокиенко и Л.И. Степановой / гл. ред. А. Архангельская – Оломоуц: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020.

Die slawische Phraseologie und die Bibel – Славянская фразеология и Библия – Slovanská frazeológia a Biblia. Kollektivmonographie / Redaktion: Harry Walter (Greifswald), Valerij M. Mokienko (Sankt Petersburg), Dana Baláková (Ružomberok) – Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 2013.

Славянская фразеология и паремиология. Культурное наследие и со-временность: сборник научных статей / редкол. : Е. В. Ничипорчик (отв. ред.) [и др.] ; Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины ; Представительство Россотрудни-чества в Республике Беларусь, Российский центр науки и культуры в Гомеле. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2022.

Studentske obaveze: Redovito pohađanje nastave, priprema za nastavu i aktivno sudjelovanje u nastavi. Usmena prezentacija jednog znanstvenog ili stručnog rada iz ruske frazeologije. Izrada mape frazeološke analize.
Provjera znanja i način ocjenjivanja: Pismeni ispit. Preduvjeti za pristupanje ispitu: 1) prezentacija jednog znanstvenog ili stručnog rada iz ruske frazeologije; 2) predana i ocijenjena mapa frazeološke analize.

Konačna ocjena iz kolegija Frazeologija ruskoga jezika: 60% pismeni ispit, 10% prezentacija znanstvenog ili stručnog rada, 30% mapa frazeološke analize.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija: Anketa Filozofskog fakulteta i anketa Sveučilišta u Zagrebu.