Lingvokulturologija

 

Naziv kolegija: Lingvokulturologija
Nositelj kolegija i izvođač: izv. prof. dr. sc. Branka Barčot
ECTS  bodovi: 3
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar (ljetni)
Status kolegija: izborni
Oblik nastave: predavanja (2 sata tjedno) + seminar (1 sata tjedno)
Ciljevi kolegija: Kolegij se bavi proučavanjem mlade lingvističke discipline, lingvokulturologije, koja se bavi problemom odnosa jezika i kulture. Riječ je o interdisciplinarnom jezičnom pravcu čija je osnovna zadaća otkrivanje mentaliteta naroda i kulture kroz jezik. Jezik se promatra kao put kojim dolazimo ne samo do suvremenog mentaliteta nacije, već njime dopiremo i do načina shvaćanja svijeta u prošlosti i to kroz prizmu metafora, simbola, figurativnih jezičnih jedinica poput frazema i poslovica itd. Cilj je kolegija pružiti teorijsku osnovu, razraditi principe te dati obrasce za jezičnu analizu sa stajališta lingvokulturologije.
Uloga kolegija u ukupnome kurikulumu:

 

Svladavajući nastavni plan i program temeljnih lingvističkih disciplina poput fonologije, morfologije, sintakse i leksikologije studenti većinom usvajaju znanja i vještine sustavno-strukturne lingvistike. Primarna je uloga ovoga kolegija upoznati studente sa suvremenim tendencijama u lingvistici i analizama antropocentrične jezične paradigme budući da se one bitno razlikuju od onih koje su im poznate iz sustavno-strukturne paradigme. Kolegij Lingvokulturologija može u tom smislu predstavljati svojevrsnu lingvističku nadgradnju.
 

 

Sadržaj kolegija:

1. tjedan: P: Pojam kultura i pristupi proučavanju kulture. Kulturologija kao znanost. Lingvokulturologija: objekt proučavanja, zadaće, ciljevi, metode, glavni predstavnici i škole.

S: Što je istraživanje u lingvistici?

2. tjedan: P: Problem odnosa jezik – kultura (kulturni relativizam i univerzalnost) u lingvistici:  od W. von Humboldta i A. A. Potebnje, preko E. Sapira i B. Whorfa pa do lingvokulturološkog izučavanja jezika i kulture.
Pitanje promjene paradigmi u lingvistici. Nova antropocentrična paradigma i mjesto lingvokulturologije u njoj.S: Metodologija lingvističkog istraživanja.
3. tjedan: P: Lingvokulturologija: terminološki aparat

S: Ilustracija lingvokulturološkoga terminološkog aparata: praktični zadaci.

4. tjedan: P: Pojmovi jezična slika svijeta i jezična ličnost.

S: Kontekstualizacija i oprimjerivanje novih pojmova na konkretnoj jezičnoj građi: praktični zadaci.

5. tjedan:  P: Metafora kao način predstavljanja kulture. Teorija metafore G. Lakoffa i M. Johnsona. Pojam koncept u lingvistici.

S: Kontekstualizacija i oprimjerivanje metafora i koncepata na konkretnoj jezičnoj građi: praktični zadaci.

6. tjedan: P: Simbol kao stereotipizirana pojava kulture. Nacionalna specifičnost simbola.

S: Kontekstualizacija i oprimjerivanje simbola kao lingvokulturološkog pojma na konkretnoj jezičnoj građi: praktični zadaci.

7. tjedan:                                 P: Stereotip kao pojava kulture. Vrste stereotipa.

S: Kontekstualizacija i oprimjerivanje stereotipa kao lingvokulturološkog pojma na konkretnoj jezičnoj građi: praktični zadaci.

8. tjedan: P: Lik čovjeka u mitu i folkloru kroz prizmu frazema i poslovica.

S: Kontekstualizacija i oprimjerivanje novog gradiva na frazeološkoj i paremiološkoj građi: praktični zadaci.

9. tjedan: P: Verbalne asocijacije, jezik i kultura.

S: Asocijativna ispitivanja: praktični zadaci.

10. tjedan: P: Verbalne asocijacije u istraživanju leksičkog značenja.

S: Rječnici asocijacija i njihova svrha: praktični zadaci.

 

 

11. tjedan:

P: Primjeri lingvokulturoloških istraživanja.

S: Planiranje vlastitoga lingvokulturološkog istraživanja: kako definirati lingvokulturološki problem, ciljeve, metodologiju i relevantnost istraživanja.

12. tjedan: Praktikum: Eksperimentalno istraživanje konceptualizacije životinja u hrvatskom jeziku.
13: tjedan: Praktikum: Eksperimentalno istraživanje konceptualizacije osjećaja u hrvatskom jeziku.
14. tjedan: Predstavljanje rezultata istraživanja & Rasprava
15. tjedan: Predstavljanje rezultata istraživanja & Rasprava

 

Literatura:
Obavezna: Barčot, B. (2017). Lingvokulturologija i zoonimska frazeologija. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.

Lakoff, G., Johnson, M. (1980, 2003). Metaphors We Live By.  Chicago – London: The University of Chicago Press. (+ hrvatski prijevod)

Pavlović, N.; Stanojević, M.-M. (2020). Znanstvena istraživanja jezika i prevođenja. Zagreb: FF Press.

Stanojević, M.-M. (2013). Konceptualna metafora: temeljni pojmovi, teorijski pristupi i metode. Zagreb: Srednja Europa.

Wierzbicka, A. (1992). Semantics, Culture, and Cognition. Universal Human Concepts in Culture-Specific Configurations. New York – Oxford: Oxford University Press.

Zykova, I.V. (2019). Konceptosfera kulture i frazeologija. Teorija i metode lingvokulturološkog proučavanja. Zagreb: Srednja Europa.

¨

Драгићевић, Р. (2010). Вербалне асоциjациjе кроз српски jезик и културу. Београд: Друштво за српски jезик и културу Србиje.

 

Dopunska:  

Брилёва, И.С. и др. (2004). Лингвокультурологический словарь. Москва: Гнозис.

Воробьёв, В.В. (2008). Лингвокультурология. Москва: Российский университет дружбы народов.

Маслова, В.А. (2001). Лингвокультурология. Москва: Издательский центр «Академия».

Тер-Минасова, С. Г. (2004). Язык и межкультурная коммуникация. Москва: Издательство МГУ.

 

Studentske obaveze: –       redovito pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje na nastavi

–       čitanje i pripremanje unaprijed zadanih tekstova u svrhu praćenja tekućeg nastavnog gradiva

–        provođenje istraživanja lingvokulturoloških fenomena (uz asistenciju predmetnog nastavnika)

Način ocjenjivanja: usmeni ispit
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija: anketa Filozofskog fakulteta i anketa Sveučilišta u Zagrebu.