Jezične vježbe iz ruskoga jezika 8

Naziv kolegija: Jezične vježbe iz ruskoga jezika 8
Nositelji kolegija: Irina Mironova Blažina, viša lektorica
Izvođač Irina Mironova Blažina, viša lektorica
ECTS  bodovi: 4
Jezik: ruski i hrvatski
Trajanje: jedan semestar (8. semestar. ljetni)
Status kolegija: obavezni
Oblik nastave: 4 sata tjedno
Uvjeti za upis kolegija: Položene Jezične vježbe iz ruskoga jezika 7
Ciljevi kolegija:

 

 

 

Razvijanje vještina slušanja, govorenja, čitanja i pisanja na ruskome jeziku te stjecanje jezične, gramatičke i komunikacijske kompetencije na razini B2.
Korištene metode: Rad s udžbenikom, vježbe slušanja, govorenja i pisanja. Rad s audio i video materijalima. Power Point prezentacije. Rad s internetskim izvorima. Interakcija profesora i studenata na nastavi te interakcija studenata u parovima ili u grupama.
 

 

 

 

 

Studentske obaveze:

Redovito pohađanje nastave (najviše pet izostanaka u semestru), aktivno sudjelovanje u nastavi, redovito obavljanje zadataka predviđenih za samostalan rad kod kuće koji se redovito provjerava i ocjenjuje.
Način ocjenjivanja: Kontinuirano praćenje. Provjera i ocjenjivanje putem pismenih kolokvija (tijekom semestra studenti pišu 2 kolokvija). Uvjet za izlazak na kolokvij je redovito izvršavanje studentskih obaveza. Završna ocjena se daje na temelju ocjena kolokvija iz Jezičnih vježbi, Lektire i evaluacije rada studenata tijekom semestra.
 

 

 

Sadržaj kolegija:

1. tjedan: Тема: Жизнь в городе. Тексты: Преимущества и недостатки жизни в городе и за городом, Столичные девушки.
2. tjedan: Тема: Жизнь в городе. Тексты: Преимущества и недостатки жизни в городе и за городом, Столичные девушки.   
 

3. tjedan

Тема: Миграция, эмиграция, глобализация. Тексты: Миграционные процессы и беженцы, Глобализация и эмиграция.
4. tjedan: Тема: Миграция, эмиграция, глобализация. Тексты: Миграционные процессы и беженцы, Глобализация и эмиграция.
5. tjedan: Тема: Экономика и предпринимательство.  Тексты: Особенности российского бизнеса, Малый и крупный бизнес, Экономический кризис.
6. tjedan: Тема: Экономика и предпринимательство.  Тексты: Особенности российского бизнеса, Малый и крупный бизнес, Экономический кризис.
7. tjedan: Kolokvij 1
8. tjedan: Тема: Культура и искусство. Тексты: Тенденции современной культуры, Музыкальные события и фестивали, выставки и музеи, Юрий Башмет.
9. tjedan: Тема: Культура и искусство. Тексты: Тенденции современной культуры, Музыкальные события и фестивали, выставки и музеи, Юрий Башмет.
10. tjedan: Тема: Криминальная хроника. Тексты: Преступление и наказание, Кражи и ограбления, Мошенничество, Взяточничество, Дорожно-транспортные происшествия.
11. tjedan: Тема: Криминальная хроника. Тексты: Преступление и наказание, Кражи и ограбления, Мошенничество, Взяточничество, Дорожно-транспортные происшествия.
12. tjedan: Тема: Спорт. Tексты: Спорт в нашей жизни, Доппинговые скандалы.
13. tjedan: Тема: Спорт. Tексты: Спорт в нашей жизни, Доппинговые скандалы.
14. tjedan: Kolokvij 2
15. tjedan: Komentar rezultata kolokvija

 

 

Literatura

Я.В. Эрлих, Пульс времени. Москва, 2018.

Л.П. Яркина, И.А. Пугачев, Разговоры о жизни. Москва, 2016.

И.А. Старовойтова, Ваше мнение . Москва, 2006.

А.Л. Кузнецов и др., Из истории русской культуры. Москва, 2007.

В.М. Соловьев, Слово о России. Книга для чтения по русской истории. Москва, 1999.

 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija: anketa Filozofskog fakulteta i anketa Sveučilišta u Zagrebu.