Frazeologija ruskoga jezika

 

Naziv kolegija: Frazeologija ruskoga jezika
Nositelj kolegija: Dr. sc. Natalija Vidmarović, red. prof.
Izvođač: Dr. sc. Anita Hrnjak, v. lektor
ECTS  bodovi: 4
Jezik: Ruski
Trajanje: Jedan semestar (ljetni, 8. ili 10. semestar)
Status kolegija: Obavezni/izborni (8. ili 10. semestar)
Oblik nastave: Predavanja (2 sata tjedno) + seminar (2 sata tjedno)
Uvjeti za upis kolegija: Položen ispit iz Sintakse ruskoga jezika 1 i 2 (za upis kolegija u 8. semestru). Završen preddiplomski i upisan diplomski studij ruskoga jezika (za upis kolegija u 10. semestru).
Ciljevi kolegija: Cilj Frazeologije ruskoga jezika je upoznavanje studenata s osnovama frazeologije kao lingvističke discipline i frazeološkim minimumom suvremenoga ruskog jezika te osposobljavanje za aktivno razumijevanje, prijevod i korištenje frazema u svrhu jačanja jezične i govorne kompetencije.
Korištene metode: Poučavanje, interakcija profesora i studenata, samostalna priprema studenata za nastavu, praktične vježbe i rad na tekstovima. Pisanje i prezentacija studentskih seminarskih radova. Korištenje Omega sustava za prezentaciju nastavnih materijala i njihovu razmjenu između profesora i studenata.
Sadržaj kolegija:  
1. tjedan: P: Uvod u frazeologiju. Definicija frazema i frazeologije kao samostalne lingvističke discipline. Opseg i granice frazeologije. S: Kako prepoznati frazem i odrediti njegovo značenje? Praktične vježbe i rad na odabranim tekstovima.  
2. tjedan: P: Osnovni pojmovi frazeologije kao znanstvene disciplina. Odrednice frazema kao specifične jezične jedinice. Pojam idiomatičnosti. S: Praktične vježbe i rad na odabranim tekstovima. Aktiviranje upotrebe frazema odabranog semantičkog polja.  
3. tjedan: P: Opseg i granice frazeologije. Klasifikacija frazema. Struktura i kategorijalno značenje frazema. S: Praktične vježbe i rad na odabranim tekstovima. Aktiviranje upotrebe frazema odabranog semantičkog polja.  
4. tjedan: P: Pregled povijesti ruske frazeologije. Osnove frazeološke semantike. Specifičnosti frazeološkog značenja. Pojam unutarnjeg oblika frazema kao temelja frazeološkog značenja. S: Praktične vježbe i rad na odabranim tekstovima. Aktiviranje upotrebe frazema odabranog semantičkog polja.  
5. tjedan: P: Semantički odnosi u frazeologiji. Frazeološke varijante. Sinonimija frazema. Antonimija frazema. Višeznačnost frazema. Stilističke specifičnosti frazema. S: Praktične vježbe i rad na odabranim tekstovima. Aktiviranje upotrebe frazema odabranog semantičkog polja.  
6. tjedan: P: Morfološke i sintaktičke karakteristike frazema. Ograničenja u upotrebi morfoloških oblika frazema. Frazeološka valentnost. Frazeološko okruženje i realizacija frazema. S: Praktične vježbe i rad na odabranim tekstovima. Aktiviranje upotrebe frazema odabranog semantičkog polja.  
7. tjedan:                                 P: Transformacije frazema. Frazeološki okazionalizmi. Pojam defrazeologizacije. Transformacije frazema u publicističkim tekstovima i reklamama. S: Praktične vježbe i rad na odabranim tekstovima. Aktiviranje upotrebe frazema odabranog semantičkog polja.  
8. tjedan: P: Podrijetlo frazema. Specifičnosti etimologije frazema. Izvorno ruski frazemi. Posuđeni frazemi i frazeološki kalkovi. S: Praktične vježbe i rad na odabranim tekstovima. Aktiviranje upotrebe frazema odabranog semantičkog polja.  
9. tjedan: P: Pojam univerzalnog i nacionalno-specifičnog u frazeologiji. Ruska nacionalna frazeologija. Teorija o važnosti kulturološke konotacije frazema. S: Praktične vježbe i rad na odabranim tekstovima. Aktiviranje upotrebe frazema odabranog semantičkog polja. Prezentacije studentskih seminarskih radova u okvirima obrađivanih tema.  
10. tjedan: P: Frazeologija u dijakronijskoj perspektivi. Frazeološka neologija. Nove pojave u ruskoj frazeologiji. S: Praktične vježbe i rad na odabranim tekstovima. Aktiviranje upotrebe frazema odabranog semantičkog polja. Prezentacije studentskih seminarskih radova u okvirima obrađivanih tema.  
 

 

11. tjedan:

P: Kontrastivno proučavanje frazeologije. Usporedba ruske i hrvatske frazeologije. Kontrastivna frazeologija i prijevod frazema. S: Praktične vježbe i rad na odabranim tekstovima. Aktiviranje upotrebe frazema odabranog semantičkog polja. Prezentacije studentskih seminarskih radova u okvirima obrađivanih tema.  
12. tjedan: P: Suvremeni pristupi proučavanju frazeologije. Frazeologija iz perspektive kognitivne lingvistike. S: Praktične vježbe i rad na odabranim tekstovima. Aktiviranje upotrebe frazema odabranog semantičkog polja. Prezentacije studentskih seminarskih radova u okvirima obrađivanih tema.  
13: tjedan: P: Suvremeni pristupi proučavanju frazeologije. Frazeologija iz perspektive lingvokulturologije. S: Praktične vježbe i rad na odabranim tekstovima. Aktiviranje upotrebe frazema odabranog semantičkog polja. Prezentacije studentskih seminarskih radova u okvirima obrađivanih tema.  
14. tjedan: P: Suvremeni pristupi proučavanju frazeologije. Frazeologija iz perspektive rodne lingvistike. S: Praktične vježbe i rad na odabranim tekstovima. Aktiviranje upotrebe frazema odabranog semantičkog polja. Prezentacije studentskih seminarskih radova u okvirima obrađivanih tema.  
15. tjedan: P: Ponavljanje i priprema za ispit. S: Praktične vježbe i rad na odabranim tekstovima. Prezentacije studentskih seminarskih radova u okvirima obrađivanih tema.  

 

Literatura:
Obavezna: Алефиренко, Н.Ф., Семененко, Н.Н. (2009) Фразеология и паремиология. Издательство „Флинта“, Издательство „Наука“, Москва.

Баранов, А.Н., Добровольский, Д.О. (2014) Основы фразеологии. Издательство „Флинта“, Москва.

Жуков, В. П., Вальтер, Х., Малински, Т., Мокиенко, В., Степанова, Л. (2005) Русская фразеология для немцев. Златоуст, Санкт-Петербург.

Телия, В. Н. (1996) Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. Школа „Языки русской культуры“, Москва.

Шанский, Н. М. (1996) Фразеология современного русского языка. Специальная литература, Санкт-Петербург.

Шумских, Е. А. (2013) Лексика и фразеология современного русского языка. Практикум. Издательство „Прометей“, Москва.

 

Dopunska: Barčot, B. (2017) Lingvokulturologija i zoonimska frazeologija. Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb.

Fink, Ž. (2002). Poredbena frazeologija – pogled izvana i iznutra. FF-press, Zagreb.

Hrnjak, A. (2017) Frazeologija u rodnome okviru. Rodni elementi u hrvatskoj i ruskoj frazeologiji. Knjigra, Zagreb.

Menac, A. (2007). Hrvatska frazeologija. Knjigra, Zagreb.

 

Мокиенко, В.М. (1980) Славянская фразеология. Высшая школа, Москва.

Мокиенко, В. М. (2007) В глубь поговорки. Рассказы о происхождении крылатых слов и образных выражений. Азбука-Классика, Авалон, Санкт-Петербург.

Studentske obaveze: Redovito pohađanje nastave, priprema i aktivno sudjelovanje u nastavi. Pisanje i usmena prezentacija jednog seminarskog rada.
Provjera znanja i način ocjenjivanja: Pismeni i usmeni ispit na kraju semestra.

60% ocjene iz kolegija Frazeologija ruskoga jezika čini ukupna ocjena pismenog i usmenog dijela ispita. Ocjena iz seminarskog rada čini preostalih 40% konačne ocjene.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija: Anketa Filozofskog fakulteta i anketa Sveučilišta u Zagrebu.