Stilistika ruskoga jezika

 

Naziv kolegija: Stilistika ruskoga jezika
Nositelj kolegija: izv. prof. dr. sc. Branka Barčot
Izvođač izv. prof. dr. sc. Branka Barčot
ECTS  bodovi: 4
Jezik: ruski
Trajanje: jedan semestar (ljetni, 8. ili 10. semestar)
Status kolegija: obavezni/izborni (8. ili 10. semestar)
Oblik nastave: predavanja (2 sata tjedno) + seminar (2 sata tjedno)
Uvjeti za upis kolegija: Položene Jezične vježbe iz ruskoga jezika 7 (za upis kolegija u 8. semestru). Završen preddiplomski i upisan diplomski studij ruskoga jezika (za upis kolegija u 10. semestru).
Sadržaj: Program kolegija obuhvaća probleme praktične stilistike: 1. funkcionalnih stilova; 2. leksičke stilistike koja se odnosi na pitanja odabira riječi, stilističkog korištenja sinonima, antonima, homonima, paronima, leksika s ograničenom sferom upotrebe (dijalektizmi, profesionalizmi, žargonizmi), stilističke funkcije historicizama, arhaizama, neologizama, posuđenica, kao i emocionalnih i ekspresivnih obilježja izraza; 3. stilistike vrsta riječi – imenica, pridjeva, zamjenica, brojeva, glagola i priloga. Seminarski tip rada podrazumijeva da će se studenti okušati i u stilističkim analizama različitih tipova tekstova te utvrđivati usvojeno gradivo.
Cilj: Upoznavanje studenata sa stilističkom raznovrsnošću suvremenoga ruskog jezika, mogućnostima praktičnog korištenja tih spoznaja u svrhu jačanja jezične i govorne kompetencije, kao i stjecanja teorijskih znanja iz područja opće stilistike.
Sadržaj kolegija:
1. tjedan: Стилистика как самостоятельная лингвистическая наука

Предмет изучения стилистики, ее задачи и разделы. Основные понятия стилистики

2. tjedan: Понятие функционального стиля. Дифференциация функциональных стилей

Научный стиль: особенности научного стиля

3. tjedan: Официально-деловой стиль: особенности официально-делового стиля
4. tjedan: Публицистический стиль: особенности публицистического стиля
5. tjedan: Стиль художественной литературы: особенности стиля художественной литературы
6. tjedan: Разговорный стиль: особенности разговорного стиля
7. tjedan: I. проверка усвоения знаний
8. tjedan: Лексическая стилистика: синонимия, антонимия, полисемия
9. tjedan: Лексическая стилистика: омонимия, паронимия
10. tjedan: Лексика, имеющая ограниченную сферу употребления: диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы
11. tjedan: Лексическая стилистика: процесс архаизации лексики (устаревшие слова), пополнение лексики новыми словами (неологизмы), приток иноязычной лексики (заимствованные слова)
12. tjedan: Лексическая стилистика*
13. tjedan: Стилистика частей речи: имена существительные, имена прилагательные, имена числительные, местоимения
14. tjedan: Стилистика частей речи: глаголы, причастия, деепричастия, наречия
15. tjedan:
  1. II. проверка усвоения знаний

 

Literatura:
Obavezna: Афанасьева, Н. А., Попова, Т. И. (2009) Палитра стилей. Учебное пособие по стилистике русского языка для иностранцев. Златоуст, Санкт-Петербург.

Голуб, И.Б. (2002) Стилистика русского языка. Айрис-пресс, Москва.

Голуб, И.Б. (2003) Упражнения по стилистике русского языка. Айрис-пресс, Москва.

Розенталь, Д. Э. (1987) Практическая стилистика русского языка. Высшая школа, Москва.

Dopunska: Волкова, Т.Г. (ред.) (2007) Практическая стилистика русского языка для учащихся с неродным русским языком. Русский язык. Курсы, Москва.

Фроянова, Т. И. (2003) Культура русской речи. Паритет, Санкт-Петербург.

Studentske obaveze: Redovito pohađanje nastave, redovito obavljanje zadataka i pripremanje za nastavu, aktivno sudjelovanje u nastavi. Usmena prezentacija jednog znanstvenog ili stručnog rada iz ruske stilistike.
Način ocjenjivanja: Dva kolokvija tijekom nastavnog ciklusa ILI pismeni ispit na kraju semestra. Usmena prezentacija jednog znanstvenog ili stručnog rada iz ruske stilistike preduvjet je za pristupanje ispitu. Svi navedeni elementi evaluacije ulaze u završnu ocjenu na kolegiju.
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija: anketa Filozofskog fakulteta i anketa Sveučilišta u Zagrebu.