Jezične vježbe 5

Jezične vježbe iz ruskoga jezika 5

Naziv kolegija:  

Jezične vježbe iz ruskoga jezika 5

(modul čine: Jezične vježbe iz ruskoga jezika 5 i Lektira 5)

Nositelji kolegija: Irina Mironova Blažina, viša lektorica
Izvođači: Irina Mironova Blažina, viša lektorica; Lidija Milković, asistent (lektira)
ECTS bodovi: 5 (za modul JV5 + L5)
Jezik: Ruski i hrvatski
Trajanje: Jedan semestar (5. semestar, zimski)
Status kolegija: Obavezni
Oblik nastave: 4 sata tjedno (2 sata JV5, 2 sata L5)
Uvjeti za upis kolegija: Položene Jezične vježbe iz ruskoga jezika 4
Ciljevi kolegija: JV5: Razvijanje vještina slušanja, govorenja, čitanja i pisanja na ruskome jeziku te stjecanje jezične, gramatičke i komunikacijske kompetencije na razini B1-B2.

L5: Čitanje adaptiranih književnih i publicističkih tekstova potiče studente da slobodno razgovaraju na ruskome jeziku, a ujedno i proširuje njihovo opće znanje o ruskoj književnosti, civilizaciji i kulturi.

Korištene metode: JV5: Rad s udžbenikom, vježbe slušanja, govorenja i pisanja. Rad s audio i video materijalima. Rad s internetskim izvorima. Interakcija profesora i studenata na nastavi te interakcija studenata u parovima ili u grupama.

L5: Rad s odabranim tekstovima, vježbe govorenja, slušanja, čitanja i pisanja. Rad s audio i video materijalima. Kolegij je zamišljen kao interakcija između nastavnika i studenata uz obavezan samostalan rad studenata kod kuće koji se redovito provjerava i ocjenjuje.

Studentske obaveze:  JV5: Redovito pohađanje nastave (najviše tri izostanka u semestru), aktivno sudjelovanje u nastavi, redovito obavljanje zadataka predviđenih za samostalan rad kod kuće. Izvršavanje navedenih obaveza uvjet je za izlazak na kolokvije.

L5: Redovito pohađanje nastave (najviše tri izostanka u semestru), aktivno sudjelovanje u nastavi, redovito obavljanje zadataka predviđenih za samostalan rad kod kuće. Izvršavanje navedenih obaveza uvjet je za izlazak na kolokvij.

Način ocjenjivanja: JV5: Tijekom semestra studenti pišu 2 kolokvija. Završna ocjena je zbroj ocjena kolokvija iz Jezičnih vježbi 5, Lektire 5 te evaluacije rada studenata tijekom semestra.

L5: Tijekom semestra studenti pišu jedan prikaz publicističkoga članka, jedanput se uspituju usmeno te pišu jedan kolokvij. Završna ocjena iz Lektire 5 temelji se na prosječnoj ocjeni prikaza publicističkoga članka, usmenoga ispitivanja, kolokvija te na evaluaciji rada studenata tijekom semestra.

 Sadržaj kolegija:  
1. tjedan: JV5: Тема: У природы нет плохой погоды. Текст: Прогноз погоды.   

L5: Текст: «Для загсов настали трудные имена». Usmena provjera leksika. Ovladavanje leksikom kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka.

 
2. tjedan: JV5: Тема: У природы нет плохой погоды. Текст: Прогноз погоды.

L5: Текст: «Любовь по электонной почте». Usmena provjera leksika. Ovladavanje leksikom kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka.

 
 3. tjedan: JV5: Тема: Под крышей дома твоего. Текст: Что такое большая семья.

L5: Текст: «За покупками». Usmena provjera leksika. Ovladavanje leksikom kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka.

 
 

 

 

4. tjedan:

 

JV5: Тема: Под крышей дома твоего. Текст: Что такое большая семья.

L5: Текст: «Приятного аппетита». Usmena provjera leksika. Ovladavanje leksikom kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka.

 
5. tjedan: JV5: Тема: Как сберечь нервы в мегаполисе.  Текст: Стресс в большом городе.  

L5: Текст: «Гуляй, студент, в Татьянин день». Usmena provjera leksika. Ovladavanje leksikom kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka.

 
 

6. tjedan:

JV5: Тема: Как сберечь нервы в мегаполисе.  Текст: Стресс в большом городе. Повторение пройденного материала.  

L5: Текст: «Нетерпимые сотрудники». Usmena provjera leksika. Ovladavanje leksikom kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka.

 
7. tjedan: JV5: Kolokvij 1

L5: Текст: «Понедельник начинается во вторник». Usmena provjera leksika. Ovladavanje leksikom kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka.

 
8. tjedan: JV5: Тема: Цена вопроса. Текст: Кошелёк или жизнь?

L5: Текст: «Грусть про запас». Usmena provjera leksika. Ovladavanje leksikom kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka.

 
9. tjedan: JV5: Тема: Цена вопроса. Текст: Кошелёк или жизнь?

L5: Текст: «Они притворяются». Usmena provjera leksika. Ovladavanje leksikom kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka.

 

 
10. tjedan: JV5: Тема: Всё познаётся в сравнении. Текст: Столичные девушки.

L5: Повторение пройденного материала.

 
11. tjedan: JV5: Тема: Всё познаётся в сравнении. Текст: Столичные девушки.

L5: Kolokvij.

 
12. tjedan: JV5: Тема: Характер человека. Tекст: Требуется выгодный характер.

L5: Prezentacija odabranoga publicističkoga članka. Razgovor i diskusija.

 
13. tjedan: JV5: Тема: Характер человека. Tекст: Требуется выгодный характер Повторение пройденного материала.

L5: Prezentacija odabranoga publicističkoga članka. Razgovor i diskusija.

 
14. tjedan: JV5: Kolokvij 2

L5: Prezentacija odabranoga publicističkoga članka. Razgovor i diskusija.

 
15. tjedan: JV5: Komentar rezultata kolokvija

L5: Prezentacija odabranoga publicističkoga članka. Razgovor i diskusija.

 

 

Literatura

JV5:

Л.П. Яркина, И.А. Пугачев, Разговоры о жизни. Москва, 2016.

Дополнительные материалы Интернета и периодической печати.

М.С. Киселёва, Лексика и словообразование. Москва, 2014.

Э.В. Аркадьева и др., Когда не помогают словари. Части 1-3. Москва, 2017.

L5:

А. М. Родимкина, Н. Ландсман, Россия день за днём. Выпуск 2. Санкт-Петербург, 2011.

Дополнительные материалы Интернета и периодической печати

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija: anketa Filozofskog fakulteta i anketa Sveučilišta u Zagrebu.