Jezične vježbe iz ruskog jezika 6

Jezične vježbe iz ruskog jezika 6

Naziv kolegija: Jezične vježbe iz ruskoga jezika 6

(modul čine: Jezične vježbe iz ruskoga jezika 6 i Lektira 6)

Nositelji kolegija: Irina Mironova Blažina, viša lektorica
Izvođač Irina Mironova Blažina, viša lektorica

dr. sc. Anita Hrnjak, viša lektorica

ECTS  bodovi: 5 (za modul JV6 + L6)
Jezik: ruski
Trajanje: jedan semestar (6. semestar. ljetni)
Status kolegija: obavezni
Oblik nastave: 4 sata tjedno (2 sata JV6, 2 sata L6)
Uvjeti za upis kolegija: Položene Jezične vježbe iz ruskoga jezika 5
Ciljevi kolegija:

 

 

 

JV6: Razvijanje vještina slušanja, govorenja, čitanja i pisanja na ruskome jeziku te stjecanje jezične, gramatičke i komunikacijske kompetencije na razini B2.

L6: Čitanjem odabranih književnih i publicističkih tekstova studenti proširuju svoj pasivni i aktivni leksik, ovladavaju gramatičkim (sintaktičkim) konstrukcijama te frazeološkim fondom ruskog jezika. Zadaci vezani uz tekstove osposobljavaju ih za prepričavanje i izražavanje svoga mišljenja o njima. Čitanje adaptiranih književnih i publicističkih tekstova potiče studente da slobodno razgovaraju na ruskome jeziku, a ujedno i proširuje njihovo opće znanje o ruskoj književnosti, civilizaciji i kulturi.

Korištene metode:  

JV6: Rad s udžbenikom, vježbe slušanja, govorenja i pisanja. Rad s audio i video materijalima. Power Point prezentacije. Rad s internetskim izvorima. Interakcija profesora i studenata na nastavi te interakcija studenata u parovima ili u grupama

L6: Rad s odabranim tekstovima, vježbe govorenja, slušanja, čitanja i pisanja. Rad s audio i video materijalima. Kolegij je zamišljen kao interakcija između nastavnika i studenata uz obavezan samostalan rad studenata kod kuće koji se redovito provjerava i ocjenjuje.

 

  Studentske obaveze:

 JV6 i L6: Redovito pohađanje nastave (najviše tri izostanka u semestru), aktivno sudjelovanje u nastavi, redovito obavljanje zadataka predviđenih za samostalan rad kod kuće koji se redovito provjerava i ocjenjuje.
Način ocjenjivanja: JV6: Kontinuirano praćenje. Provjera i ocjenjivanje putem pismenih kolokvija (tijekom semestra studenti pišu 2 kolokvija). Uvjet za izlazak na kolokvij je redovito izvršavanje studentskih obaveza. Završna ocjena se daje na temelju ocjena kolokvija iz Jezičnih vježbi, Lektire i evaluacije rada studenata tijekom semestra.

 L6: Tijekom semestra studenti se tri puta ispituju usmeno, a na kraju semestra pišu završni esej. Završna ocjena iz Lektire 6  daje se na temelju prosječne ocjene usmenih ispitivanja i ocjene završnog eseja. Ocjena iz Lektire 6 dio je završne ocjene iz kolegija Jezične vježbe iz ruskog jezika 6.

 

 Sadržaj kolegija:

1. tjedan: JV6: Тема: Как сберечь нервы в мегаполисе. Текст: Стресс в большом городе.   

L6: Tekst: «Счастливый» (М. Мишин). Usmena provjera leksika. Ovladavanje leksikom kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka.

2. tjedan: JV6: Тема: Как сберечь нервы в мегаполисе. Текст: Стресс в большом городе.   

L6: Tekst: «Счастливый» (М. Мишин). Usmena provjera leksika. Ovladavanje leksikom kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka.

 

 

 

 

3. tjedan

 

 

 

 

JV6: Тема: Все познается в сравнении. Текст: Столичные девушки.

L6: Tekst: «Нежный возраст » (А. Геласимов). Usmena provjera leksika. Ovladavanje leksikom kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka.

4. tjedan: JV6: Тема: Все познается в сравнении. Текст: Столичные девушки.

L6: Tekst: «Нежный возраст » (А. Геласимов). Usmena provjera leksika. Ovladavanje leksikom kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka

5. tjedan: JV6: Тема: Деньги в жизни человека.  Текст: Кошелек или жизнь?  

L6: Tekst: «Нежный возраст » (А. Геласимов). Usmena provjera leksika. Ovladavanje leksikom kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka

6. tjedan: JV6: Тема: Деньги в жизни человека.  Текст: Кошелек или жизнь?  

L6: Tekst: «Нежный возраст » (А. Геласимов). Usmena provjera leksika. Ovladavanje leksikom kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka

7. tjedan: JV6: Kolokvij 1

L6: Tekst: «Концерт по путёвке Общества книголюбов» (Д. Рубина). Usmena provjera leksika. Ovladavanje leksikom kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka

8. tjedan: JV6: Тема: Одежда  в жизни человека. Текст: Язык одежды.

L6: Tekst: «Концерт по путёвке Общества книголюбов» (Д. Рубина). Usmena provjera leksika. Ovladavanje leksikom kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka

9. tjedan: JV6: Тема: Одежда  в жизни человека. Текст: Язык одежды.

L6: Tekst: «Концерт по путёвке Общества книголюбов» (Д. Рубина). Usmena provjera leksika. Ovladavanje leksikom kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka

10. tjedan: JV6: Тема: Человек и его характер. Текст: Требуется выгодный характер.

L6: Tekst: «Концерт по путёвке Общества книголюбов» (Д. Рубина). Usmena provjera leksika. Ovladavanje leksikom kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka

11. tjedan: JV6: Тема: Человек и его характер. Текст: Требуется выгодный характер.

L6: Tekst: «Явление природы» (Л. Улицкая). Usmena provjera leksika. Ovladavanje leksikom kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka.

12. tjedan: JV6: Тема: Музыки чарующие звуки. Tекст: Юрий Башмет.

L6: Tekst: «Явление природы» (Л. Улицкая). Usmena provjera leksika. Ovladavanje leksikom kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka

13. tjedan: JV6: Тема: Музыки чарующие звуки. Tекст: Юрий Башмет.

L6: «Явление природы» (Л. Улицкая). Usmena provjera leksika. Ovladavanje leksikom kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka

14. tjedan: JV6: Kolokvij 2

L6: «Явление природы» (Л. Улицкая). Usmena provjera leksika. Ovladavanje leksikom kroz niz leksičko-gramatičkih zadataka

15. tjedan: JV6: Komentar rezultata kolokvija

L6: Završni esej.

 

Literatura

JV6:    Л.П. Яркина, И.А. Пугачев, Разговоры о жизни. Москва, 2016.

Дополнительные материалы  Интернета и периодической печати.

L6:       S. Lubensky, I. Odintsova (2010) От текста к речи. Advanced Russian: From Reading to Speaking, Slavica, Bloomington.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija: anketa Filozofskog fakulteta i anketa Sveučilišta u Zagrebu.