Morfologija ruskoga jezika 1

SILABUS kolegija 

MORFOLOGIJA RUSKOGA JEZIKA 1

Predavanje: ljetni semestar 2023 — 2024

 

Naziv studija:                      Ruski jezik i književnost

Preddiplomski studij

Naziv kolegija:                   Morfologija ruskoga jezika 1
Ime nastavnika:                Prof. dr. sc. Željka Čelić
ECTS-bodovi:                     3 (5)
Jezik:                                ruski i hrvatski
Trajanje:                            jedan semestar, 2., ljetni
Status:                              obavezni
Oblik nastave:                   predavanje (2 sata)
Uvjeti za upis kolegija:      položen ispit iz Uvoda u studij ruskoga jezika
Cilj kolegija: Usvajanje oblikā ruskoga jezika i pojmova vezanih uz njih. Stjecanje znanja za provođenje točnih morfoloških i morfemskih analiza. Stvaranje vještina prepoznavanja oblikā ruskoga jezika i automatizma točne uporabe svih oblika.
Uloga kolegija u ukupnome kurikulumu: Morfologija ruskoga jezika 1 potvrđuje bazu pojmova i podataka usvojenih kroz elementarnu gramatiku ruskoga jezika; unosi nove gramatičke kategorije koje ne postoje u suvremenom hrvatskom standardnom jeziku; nastoji razviti bolji način usvajanja oblikā ruskoga jezika i razvija znanstveni pristup u razradi jezičnih kategorija.
Upotrijebljene metode: Predavanje uključuje interakciju između nastavnika i studenata; prikaz nastavnoga  materijala potpomognut je  tehničkim pomagalima.
Sadržaj kolegija:     
1. tjedan: pojam morfologije unutar lingvistike

(lingvistika → gramatika → morfologija → riječ [sintaksa, rečenica]); morfologija flektivnih jezika (hrvatskoga i ruskog); predmet morfologije; morfem (razlika u odnosu na usvojeni pojam fonema — pojava značenja)

2. tjedan: riječ; vrste riječi, podjela riječi na promjenjive i  nepromjenjive
3. tjedan: tvorba riječi, pojam osnove (izvedene, neizvedene), korijena, nastavka, afikasa
4 . tjedan: vrste afikasa u ruskome jeziku
5. tjedan: vrste riječi, imenice, imeničke osnove
6. tjedan: imenice: deklinacija (tipovi); nesklonjive imenice
7. tjedan: imenice: kategorija roda, broja i padeža; kategorija živo-neživo
8. tjedan: glagoli, glagolske osnove, konjugacije
9. tjedan: glagoli: kategorija vida, broja, lica, roda, stanja; glagol biti
10. tjedan: glagoli: kategorija vremena, načina
11. tjedan: glagoli: (ne)prelaznost, (ne)povratnost
12. tjedan: glagoli: kretanje (jednosmjernost, višesmjernost)
13. tjedan: pridjevi: (ne)određenost, vrste
14. tjedan: pridjevi: deklinacija (tipovi)
15. tjedan: ponavljanje

 

Literatura:                   

Obavezna:

 

  • Čelić, Željka (2022) Poredbena morfologija ruskoga i hrvatskoga jezika. Knjiga prva / Sopostavitelnaia morfologia russkogo i horvatskogo iazykov. Tom pervyi. Velika Gorica: vlastita naklada.
  • Морфология / Русская грамматика (1980) АН СССР — Институт русского языка. URL: http://www.rusgram.narod.ru/index1.html, http://www.slovari.ru/default.aspx?s=0&p=2572.
  • Краткая русская грамматика. (2002), (Морфология,163—387). Москва: Рос. академия наук.
  • Розенталь, Д. Э. и др. (1998, 2003):  Современный русский  язык. (Морфология, 176—283). Москва: Айрис-Пресс.   
  • Современный русский язык / Теориа. Анализ языковых  единиц. (2002) (Морфемика, 442-486). Москва: Academia.
  • Тихонов, А. Н. (2002): Современный русских язык. Москва: Цитадель-Трейд.
  • Živković, I. (2011): По-русски правильно. Сборник упражнений по грамматике русского языка. Zagreb: FF press.

 

Dopunska:

  • Глазунова, О. И. (2004): Давайте говорить по-русски. Учебное пособие по русскому языку для иностранцев. Москва: Изд. «Русский язык».
  • Poljanec, R. F. (1967): Pregled gramatike ruskoga jezika. Zagreb: Školska knjiga.

 

 

Studentske obaveze: Redovito posjećivanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi.

 

Način polaganja ispita: Pismeni ispit na kraju zimskoga semestra. Usmeni ispit: odgovaranje za višu ocjenu.

 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija: Anketa Filozofskog fakulteta i anketa Sveučilišta u Zagrebu.