Uvod u studij ruske književnosti 1

SYLLABUS KOLEGIJA UVOD U STUDIJ RUSKE KNJIŽEVNOSTI 1

Naziv kolegija: Uvod u studij ruske književnosti 1

Ime nastavnika: dr. sc. Jasmina Vojvodić, red. prof. (nositelj i izvođač); Petra Grebenac, asist. (izvođač)

Status kolegija: obavezni

Jezik: hrvatski i ruski

Oblik nastave: predavanje (2 sata) i seminar (1 sat)

Trajanje: 1 semestar (zimski), 3 sata tjedno

Prostor i vrijeme: petak: 11.00-12.30 (A-223) (predavanje); 12.30-13.15 (A-223) (seminar, prva grupa); 13.15-14.00 (A-223) (seminar, druga grupa)

Broj ECTS bodova: 5

Uvjeti: nema uvjeta

 

Obaveze studenata:

 • redovito pohađanje i praćenje nastave (najviše 3 izostanka)
 • kolokviji tijekom semestra
 • pripreme za seminar, čitanje ponuđenih predložaka

 

Ciljevi kolegija:

Usvajanje osnova teorije književnosti, prepoznavanje oblika, učenje i svladavanje književnoznanstvene terminologije na ruskom jeziku.

 

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu:

Kolegij je prvi stupanj sveukupnoga programa studija ruskoga jezika i književnosti. Snalaženje u literaturi i terminologiji.

 

Korištene metode:

podučavanje, raspravljanje, korištenje rječnika, leksikona, knjižničnih baza (ruske stranice/pretraživači, korištenje Omega sustava), analiza teksta, close reading. Metode su u funkciji svladavanja gradiva.

 

Ishodi učenja:

 1. Nabrojiti i definirati književno-znanstvene termine na ruskom jeziku koji su potrebni u analizi književnog djela
 2. Klasificirati i opisati osnovna obilježja književnih rodova i vrsta u ruskoj znanosti o književnosti
 3. Samostalno primijeniti osnovnu književno-znanstvenu aparaturu na ruskom jeziku
 4. Prepoznavati i samostalno tumačiti osnovne stilske formacije u ruskoj književnosti
 5. Kritički prosuđivati književno-teorijsku građu

 

 

Plan rada  po tjednima za Uvod u studij ruske književnosti

 

 1. Nastavna jedinica

O KNJIŽEVNOSTI. KNJIŽEVNOST KAO UMJETNOST

 

 1. Nastavna jedinica

KNJIŽEVNOST I TEORIJA.

 

 1. Nastavna jedinica

ZNANOST O KNJIŽEVNOSTI

 

 1. Nastavna jedinica

KNJIŽEVNOST KAO SUSTAV. UVOD U RUSKE FORMALISTE

 

 1. Nastavna jedinica

RUSKI FORMALISTI

 

 1. Nastavna jedinica

KOLOKVIJ

 

 1. Nastavna jedinica

ANALIZA KNJIŽEVNOG DJELA

 

 1. Nastavna jedinica

INSTANCIJE U KNJIŽEVNOME DJELU

 

 1. Nastavna jedinica

INSTANCIJE U KNJIŽEVNOME DJELU

 

 1. Nastavna jedinica

INSTANCIJE U KNJIŽEVNOM DJELU

 

 1. Nastavna jedinica

STILSKE FIGURE

 

 1. Nastavna jedinica

STILSKE FIGURE

 

 1. Nastavna jedinica

VERSIFIKACIJA

 

 1. Nastavna jedinica

VERSIFIKACIJA

 

 1. Nastavna jedinica

PROVJERA ZNANJA. KOLOKVIJ

 

Literatura:

 

Obavezna:

Culler, J. (2001) Književna teorija. Vrlo kratak uvod. Prev. F. Hameršak i M. Hameršak.

Zagreb: AGM (odabrana poglavlja).

Ejhenbaum, B. (1972) Teorija «formalnog metoda», u: Ejhenbaum,

B., Književnost. Prev. M. Bojić. Beograd: Nolit, str. 3-49

Grdešić, M. (2015) Uvod u naratologiju. Zagreb: Leykam international (odabrana poglavlja)

Solar, M. (1984) Teorija književnosti. Zagreb: Školska knjiga (Odabrana poglavlja)

Šklovski, V. (1999) Umjetnost kao postupak, u: Beker, M., Suvremene književne

            teorije. Zagreb: Matica Hrvatska, str. 121-132.

Tomaševski, B. (1998) Sižejna izgradnja, u: Teorija književnosti. Tematika. Prev. J.

Užarević. Zagreb: Matica hrvatska, str. 5-44.

 

 

Odabrani književni tekstovi.

 

 

Izborna:

Beker, M. (1999) Ruski formalizam i kasnije, u: Suvremene književne teorije. Zagreb:

Matica Hrvatska, str. 11-37.

Biti, V. (1997) Pojmovnik suvremene književne teorije. Zagreb: Matica hrvatska.

Benčić, Ž.; Fališevac, D. (ur.), (1995) Tropi i figure. Zbornik. Zagreb: Zavod za znanost o

Književnosti.

Bužinjska, A.; Markovski, M. P. (2009) Književne teorije XX veka. S polj. prevela I.

Đokić-Saunderson. Beograd: Službeni glasnik.

Culler, J. (2001) Književna teorija. Vrlo kratak uvod. Prev. F. Hameršak i M. Hameršak.

Zagreb: AGM.

Eagleton, T. (1987) Književna teorija. S engl. prevela M. Pervan-Plavec. Zagreb: SNL.

Flaker, A. (2011) Period, stil, žanr. Književnoteorijski pojmovnik. Beograd: Službeni glasnik.

Lešić, Z. (2008) Teorija književnosti. Beograd: Službeni glasnik.

Lešić, Z. (2011) Jezik i književno djelo. Beograd: Službeni glasnik.

Lotman, Ju. (2001) Struktura umjetničkog teksta. Prev. S. Veršić. Zagreb: Alfa.

Pojmovnik ruske avangarde 1-10. (1984-2021). 1-9. Ugrešić, D; Flaker, A. (ur.) i 10. Lugarić

Vukas (ur.) (odabrana poglavlja).

Petrović, S. (2009) Nauka o književnosti. Izabrani spisi. Beograd: Službeni glasnik.

Prozorov, V. V.; Elina, E. G. (2012) Vvedenije v literaturovedenieUčebnoe posobie.

Moskva: Flinta.

Škreb, Z.; Stamać, A. (ur.) (1986) Uvod u književnost. Teorija, metodologija. Zagreb:

Globus.

Užarević, J. (2012) Književni minimalizam. Zagreb: Disput.

Velek, R. i Voren, O. (Wellek, R; Waren, A.) (1965) Teorija književnosti. Prev. Spasić,

 1. i Đorđević, S. Beograd: Nolit.

 

Načini praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija:

Anketa Sveučilišta u Zagrebu i anketa Filozofskog fakulteta