Jezične vježbe iz ruskog jezika 1

Naziv kolegija: JEZIČNE VJEŽBE IZ RUSKOGA JEZIKA 1

Nositelji kolegija: Sanja Drljača Magić, viši lektor; Sanja Aslanovski Tokić, lektor; dr. sc. Marija Popović, lektor

Izvođači: Sanja Drljača Magić, viši lektor; Sanja Aslanovski Tokić, lektor; dr. sc. Marija Popović, lektor

Broj ECTS bodova: 5

Jezik: ruski i hrvatski

Trajanje: jedan semestar (1.semestar, zimski)

Status kolegija: obavezni

Oblik nastave: vježbe 5 sati tjedno; seminar 1 sat tjedno

Uvjeti za upis kolegija: upisan studij Ruskog jezika i književnosti

Ciljevi kolegija: Usvajanje početnih vještina slušanja, govorenja, čitanja i pisanja na ruskom jeziku te stjecanje jezične, gramatičke i komunikativne kompetencije na elementarnoj razini (A1) primjenjive u ograničenom broju situacija svakodnevne komunikacije.

Korištene metode: Rad s udžbenikom, vježbe slušanja, govorenja i pisanja. Rad s audio i video materijalima. Komunikativne igre. Interakcija profesora i studenata na nastavi te interakcija studenata u parovima ili grupama. Obavezan samostalni rad studenata kod kuće koji se redovito provjerava.

Sadržaj kolegija (raspored rada po tjednima):

 1. Upoznavanje studenata s literaturom, načinom rada i ocjenjivanja na kolegiju. Lekcija 1: Начало. Leksički materijal: Ruske riječi internacionalnog porijekla. Gramatički materijal: Ruska azbuka. Lične zamjenice. Rod imenica. Razgovorne konstrukcije: Pozdravljanje pri susretu i rastanku. Ovladavanje gradivom kroz vježbe slušanja, govorenja i pisanja u obliku leksičko-gramatičkih zadataka.
 2. Lekcija 2: Читаем и понимаем русские слова. Leksički materijal: Ruska imena. Fakultet (bazični leksik). Gramatički materijal: Posvojne zamjenice. Razgovorne konstrukcije: Konstrukcije koje se koriste pri susretu. Ovladavanje gradivom kroz vježbe slušanja, govorenja i pisanja u obliku leksičko-gramatičkih zadataka.
 3. Lekcija 3: Будем знакомы! Leksički materijal: Zanimanja. Gradovi. Nacionalnosti i jezici. Obitelj. Gramatički materijal: Množina imenica. Prezent glagola. Razgovorne konstrukcije: Upoznavanje. Ovladavanje gradivom kroz vježbe slušanja, govorenja i pisanja u obliku leksičko-gramatičkih zadataka.
 4. Lekcija 4: На занятиях. Leksički materijal: Dani u tjednu. Interesi. Na predavanju. Gramatički materijal: Pridjevi. Upitna zamjenica чей. Prezent glagola. Akuzativ jednine imenica (neživo). Razgovorne konstrukcije: Obraćanje sugovorniku. Molba. Odgovor na molbu. Ovladavanje gradivom kroz vježbe slušanja, govorenja i pisanja u obliku leksičko-gramatičkih zadataka.
 5. Ponavljanje gradiva obrađenog u lekcijama 1-4. Kolokvij 1. Provjera stupnja usvojenosti obrađenog gradiva putem kolokvija.
 6. Lekcija 5: Мой город. Leksički materijal: Brojevi 1-20. Godišnja doba. Grad. Gramatički materijal: Lokativ. Nepromjenjive imenice. Razgovorne konstrukcije: Konstrukcija Где находится? Ovladavanje gradivom kroz vježbe slušanja, govorenja i pisanja u obliku leksičko-gramatičkih zadataka.
 7. Lekcija 6: Семейная фотография. Leksički materijal: Brojevi 20-100. Obitelj. Rodbinski odnosi. Dob čovjeka. Godišnja doba i mjeseci. Datumi. Praznici. Gramatički materijal: Genitiv jednine. Razgovorne konstrukcije: Telefonski razgovor. Ovladavanje gradivom kroz vježbe slušanja, govorenja i pisanja u obliku leksičko-gramatičkih zadataka.
 8. Lekcija 7: За продуктами. Leksički materijal: Brojevi 100-1000. Trgovine, namirnice, cijene. Valute. Gramatički materijal: Perfekt glagola. Ovladavanje gradivom kroz vježbe slušanja, govorenja i pisanja u obliku leksičko-gramatičkih zadataka.
 9. Lekcija 7: За продуктами. Gramatički materijal: Akuzativ jednine imenica (živo). Razgovorne konstrukcije: Razgovor s prodavačem.
 10. Ponavljanje gradiva obrađenog u lekcijama 5-7. Kolokvij 2. Provjera stupnja usvojenosti obrađenog gradiva putem kolokvija.
 11. Lekcija 8: Учиться всегда пригодится. Leksički materijal: Obrazovanje. Fakultet. Ocjene. Gramatički materijal: Glagolski vid. Futur glagola. Ovladavanje gradivom kroz vježbe slušanja, govorenja i pisanja u obliku leksičko-gramatičkih zadataka.
 12. Lekcija 8: Учиться всегда пригодится. Gramatički materijal: Dativ. Razgovorne konstrukcije: Savjet. Prijedlog. Ovladavanje gradivom kroz vježbe slušanja, govorenja i pisanja u obliku leksičko-gramatičkih zadataka.
 13. Lekcija 9: Как провести свободное время. Gramatički materijal: Instrumental. Ovladavanje gradivom kroz vježbe slušanja, govorenja i pisanja u obliku leksičko-gramatičkih zadataka.
 14. Ponavljanje gradiva obrađenog u lekcijama 8-9. Kolokvij 3. Provjera stupnja usvojenosti obrađenog gradiva putem kolokvija.

Literatura:

Hrnjak, A. (2010) Шаг за шагом. Zagreb: Knjigra.

Poljanec, R. F. (2013) Ruska gramatika za svakoga. Zagreb: Školska knjiga.

Хавронина, С. А. Широченская, А. И. (2009) Русский язык в упражнениях. Москва: Издательство Прогресс.

Чернышов, С. И. (2003) Поехали! Санкт-Петербург: Златоуст.

Studentske obveze: Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, redovito obavljanje zadataka predviđenih za samostalan rad kod kuće koji se redovito provjerava i ocjenjuje.

Način ocjenjivanja: Kontinuirano praćenje. Provjera i ocjenjivanje putem kolokvija. Završna ocjena na temelju ocjena kolokvija i evaluiranja rada studenata tijekom semestra.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija: Anketa Filozofskog fakulteta i anketa Sveučilišta u Zagrebu