Odobrene teme – sjednica Odsjeka 3. lipnja 2022.

Odobrene teme diplomskih radova – sjednica Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti 3. lipnja 2022.

Rbr. Studij Ime i prezime studenta Naslov rada Mentor
3. RUS Kate Sušić Sleng i pop kultura u prijevodu kratke proze I. Denežkine dr. sc. Ivana Peruško
4. RUS Ruben Finderle Nadnaravno u romanu „Majstor i Margarita“ M. Bulgakova dr. sc. Ivana Peruško
6. RUS Ema Marača Psihoanalitičko čitanje „Priča s Kolime“ dr. sc. Danijela Lugarić Vukas
7. RUS Marija Bakula Koncept „Medvjed“, „Duša“ i „Kruh“ u hrvatskoj i ruskoj jezičnoj slici svijeta dr. sc. Branka Barčot
9. RUS Robert Zuljani Bol i Bog u lirici Mihaila Lermontova dr. sc. Josip Užarević
10. RUS Sara Kovačević Ruski frazemi temeljeni na bajkama i basnama dr. sc. Anita Hrnjak
12. RUS Iva Žura Galicizmi u ruskim prijevodima dokumenata Vijeća Europe dr. sc. Branka Barčot
13. RUS Dominik Hrestak Staroruska djela u Paleji Tolkovoj dr. sc. Natalija Vidmarović
14. RUS Mihaela Maslov Stilovi učenja i osobine ličnosti kod hrvatskih studenata ruskoga kao stranog jezika dr. sc. Marina Jajić Novogradec
15. RUS Vlatka Vidaković Kako prevoditi urbani žargon mladih iz suvremene ruske proze? dr. sc. Ivana Peruško
17. RUS Magdalena Stepan Učinak glazbe na učenje ruskog jezika i kulture po modelu C kod srednjoškolskih učenika dr. sc. Marina Jajić Novogradec
18. RUS Ana Haramustek Ekonomija i književnost (na primjeru poeme “Mrtve duše” N. V. Gogolja) dr. sc. Jasmina Vojvodić
19. RUS Ksenija Mihaljević Lingvistički pristup translatološkoj analizi turističkih tekstova prevedenih s hrvatskoga na ruski jezik dr. sc. Branka Barčot
20. RUS Arina Tomić Fragment frazeološke slike svijeta izvornih govornika ruskog i hrvatskog jezika: žena i muškarac u frazemima sa zoonimskom sastavnicom – dr. sc. Branka Barčot
21. PED/RUS Tina Fabijančić Didaktičko-metodička analiza udžbenika ruskog kao stranog jezika –  interdisciplinarni rad dr. sc. Ante Kolak / dr. sc. Marina Jajić Novogadec
22. FON/RUS Barbara Hader Razvijanje kompetencije slušanja u nastavi ruskog jezika

–  interdisciplinarni rad

dr. sc. Elenmari Pletikos Olof / dr. sc. Marina Jajić Novogradec
23. RUS/ANG Karla Kosić Semantička analiza glagola kretanja u ruskom i engleskom jeziku dr. sc. Branka Barčot / dr. sc. Janja Čulig Suknaić
24. ANG/RUS Sara Zobel Promjena teme!

Usporedba i lingvokulturološka analiza prijevodnih ekvivalenata frazema sa sastavnicom novac (ili nedostatka istih) u engleskome, ruskome te hrvatskome jeziku

Usporedba koncepta NOVAC u ruskoj i angloameričkoj kulturi na temelju frazema sa sastavnicom novac

dr. sc. Ivana Bašić/ dr. sc. Branka Barčot