Jezične vježbe iz ruskoga jezika 2

Naziv kolegija: Jezične vježbe iz ruskoga jezika 2
Nositelji kolegija: Sanja Drljača Magić, v. lektor

Sanja Aslanovski Tokić, lektor

dr.sc. Marija Popović, lektor

Izvođači:

 

Sanja Drljača Magić, v. lektor

dr.sc. Marija Popović, lektor

Ena Matacun, vanjski suradnik

ECTS  bodovi: 5
Jezik: ruski i hrvatski
Trajanje: jedan semestar (ljetni, 2. semestar)
Status kolegija: obavezni
Oblik nastave: 6 sati tjedno
Uvjeti za upis kolegija: nema uvjeta
Ciljevi kolegija:

 

Cilj Jezičnih vježbi iz ruskoga jezika 2  je razvijanje vještina slušanja, govorenja, čitanja i pisanja na ruskome jeziku, te stjecanje jezične, gramatičke i komunikativne kompetencije na razini A2  koja se može primijeniti u ograničenom broju situacija svakodnevne komunikacije.
Korištene metode:

 

 

 

Podučavanje, te usmeno i pismeno uvježbavanje leksičko-gramatičkog gradiva. U nastavi se koriste udžbenik i ozvučeni materijali. Usvajanje gradiva provjerava se usmeno i pismeno – pisanjem domaćih zadataka i sastavaka, a na satu pisanjem diktata.
Sadržaj kolegija:
1.    tjedan

 

 

Lekcija 8: Lekcija 8: Учиться всегда пригодится. Gramatički materijal: Ponavljanje: Dativ, glagolski vid, futur. Razgovorne konstrukcije: Savjet. Prijedlog. Ovladavanje gradivom kroz vježbe slušanja, govorenja i pisanja u obliku leksičko-gramatičkih zadataka.
2.    tjedan:

 

 

 

Lekcija 9: Как провести свободное время. Gramatički materijal: Instrumental. Ovladavanje gradivom kroz vježbe slušanja, govorenja i pisanja u obliku leksičko-gramatičkih zadataka.
3.    tjedan

 

 

Lekcija 9: Как провести свободное время. Leksički materijal: Sport. Interesi. Hobi. Ovladavanje gradivom kroz vježbe slušanja, govorenja i pisanja u obliku leksičko-gramatičkih zadataka. Razgovorne konstrukcije: Izražavanje ocjene. Ovladavanje gradivom kroz vježbe slušanja, govorenja i pisanja u obliku leksičko-gramatičkih zadataka.
4.    tjedan:

 

 

 

 

Lekcija 10: Планируем рабочий день. Leksički materijal:
Televizijski program. Gramatički materijal: Konstrukcije s
glagolima начинаться, продолжаться, кончаться. Osnovni glagoli
kretanja (идти – ходить, ехать – ездить). Glagoli statike i dinamike.
Razgovorne konstrukcije: Poziv, odgovor na poziv. Ovladavanje
gradivom kroz vježbe slušanja, govorenja i pisanja u obliku leksičko-
gramatičkih zadataka.

 

5.    tjedan

 

 

Lekcija 10: Планируем рабочий день. Leksički materijal: Dnevna
rutina. Tipičan ruski i hrvatski obrok. Gramatički materijal: Glagoli sa
sufiksima –да-, –ста-, –зна-; –ова-/- ева–.Ovladavanje gradivom kroz
vježbe slušanja, govorenja i pisanja u obliku leksičko-gramatičkih
zadataka.

 

 

6.    tjedan:

 

 

 

 

Ponavljanje gradiva obrađenog u lekcijama 8-10. Kolokvij 1. Provjera
stupnja usvojenosti obrađenog gradiva putem kolokvija.

 

7.    tjedan:

 

 

 

Lekcija 11: По одёжке встречают, по уму провожают. Leksički
materijal: Boje. Odjeća. Gramatički materijal: Genitiv množine imenica i
pridjeva. Razgovorne konstrukcije: Kompliment, odgovor na
kompliment. Ovladavanje gradivom kroz vježbe slušanja, govorenja i
pisanja u obliku leksičko-gramatičkih zadataka.
8.    tjedan:

 

 

Lekcija 12: Поздравляем с праздником! Leksički materijal:
Praznici. Običaji slavljenja praznika u Rusiji i Hrvatskoj. Gramatički
materijal: Akuzativ množine imenica i pridjeva. Razgovorne
konstrukcije: Za svečanim stolom. Zdravice. Ovladavanje gradivom kroz
vježbe slušanja, govorenja i pisanja u obliku leksičko-gramatičkih
zadataka.
9.    tjedan:

 

 

Lekcija 12: Поздравляем с праздником! Leksički materijal:
Praznici. Čestitke i čestitanje. Gramatički materijal: Imperativ.
Razgovorne konstrukcije: Za svečanim stolom. Ovladavanje gradivom
kroz vježbe slušanja, govorenja i pisanja u obliku leksičko-gramatičkih
zadataka.
10. tjedan:

 

 

Ponavljanje gradiva obrađenog u lekcijama 11-12. Kolokvij 2. Provjera
stupnja usvojenosti obrađenog gradiva putem kolokvija.

 

11. tjedan:

 

 

Lekcija 13: Портрет. Leksički materijal: Dob. Vanjština. Opis vanjštine.
Gramatički materijal: Komparativ i superlativ pridjeva i priloga.
Ovladavanje gradivom kroz vježbe slušanja, govorenja i pisanja u obliku
leksičko-gramatičkih zadataka.
12. tjedan:

 

 

 

Lekcija 13: Портрет. Leksički materijal: Karakterne osobine.
Gramatički materijal: Složene rečenice s veznikom который, –ая, –ое,
–ые. Deklinacija imenica m. roda s pridjevima i zamjenicama – pregled.
Razgovorne konstrukcije: Izražavanje suda, ocjene, karakteristike.
13. tjedan:

 

 

 

Lekcija 14: Пешеходов надо любить. Leksički materijal: Javni
prijevoz. Prijevozna sredstva. Razgovorne konstrukcije: Orijentacija u
gradu. Gramatički materijal: Osnovni glagoli kretanja s prefiksima.
Deklinacija imenica ž. roda s pridjevima i zamjenicama – pregled.
Ovladavanje gradivom kroz vježbe slušanja, govorenja i pisanja u obliku
leksičko-gramatičkih zadataka.
14. tjedan:

 

 

Lekcija 14: Пешеходов надо любить. Gramatički materijal: Osnovni
glagoli kretanja s prefiksima – ponavljanje. Redni brojevi u vremenskim
konstrukcijama – ponavljanje. Superlativ pridjeva u
konstrukcijama один из… Ovladavanje gradivom kroz vježbe slušanja,
govorenja i pisanja u obliku leksičko-gramatičkih zadataka.
15. tjedan:

 

Ponavljanje gradiva. Kolokvij 3. Provjera stupnja usvojenosti obrađenog gradiva putem kolokvija.
Literatura
Obavezna literatura:         

 

Hrnjak, A. (2018) Шаг за шагом. Zagreb: Knjigra.

 

Dopunska literatura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poljanec, R. F. (2013) Ruska gramatika za svakoga. Zagreb: Školska knjiga.

Хавронина, С. А. Широченская, А. И. (2009) Русский язык в упражнениях. Москва: Издательство Прогресс.

Чернышов, С. И. (2003) Поехали! Санкт-Петербург: Златоуст.

Эсмантова, Т. (2009) Русский язык: 5 элементов: уровень А2 (базовый). Санкт-Петербург: Златоуст.

Mrežni izvori:

 

www.youlang.ru; www.teachrussian.org; www.gramota.ru; www.dic.academic.ru; www.youtube.com
Studentske obaveze:

 

Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, redovito obavljanje zadataka predviđenih za samostalan rad kod kuće. Izvršavanje navedenih obavezа uvjet je za izlazak na kolokvije.
Način ocjenjivanja:

 

3 kolokvija tijekom nastavnoga ciklusa ILI pismeni ispit na kraju
nastavnoga ciklusa (tijekom ispitnoga roka).
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija: Anketa Filozofskog fakulteta i anketa Sveučilišta u Zagrebu.