Prijevodne vježbe

Naziv studija : Ruski jezik i književnost

Naziv kolegija: Prijevodne vježbe

Nastavnici: Sanja Drljača Magić, lektor

Jezik: ruski i hrvatski

Status kolegija: obvezni

Oblik nastave: vježbe (3 sata)

Trajanje: jedan semestar (9. semestar, zimski)

ECTS bodovi: 5 (zajedno s predavanjem)

Uvjeti za upis kolegija: završen preddiplomski i upisan diplomski studij

Ciljevi kolegija: Cilj kolegija je da studenti, primjenom stečenih teorijskih znanja u praksi, na primjerima tekstova različitih stilova, usvoje osnovne prijevodne vještine koje će ih pripremiti za budući poziv prevoditelja. Studenti se uče služiti resursima, rječnicima, referentnom literaturom i internetom te odabirati pouzdane izvore u tiskanom i elektronskom obliku, analizirati tekst, prepoznati probleme, odabrati i primijeniti strategiju ovisno o namjeni prijevoda i potrebama krajnjeg korisnika / naručitelja.  

Studentske obveze: Redovito pohađanje nastave (najviše tri izostanka u semestru), pripremljenost za nastavu (samostalan rad kod kuće koji se redovito provjerava), aktivno sudjelovanje u nastavi.

Način rada: Studenti u tijeku semestra samostalno kod kuće prevode zadane tekstove i donose ih na nastavu gdje zajedno s nastavnikom analiziraju svoje i prijevode svojih kolega, diskutiraju o ponuđenim rješenjima, obrazlažu svoje odabire i odabiru najbolja rješenja. Prijevodi se predaju nastavniku koji ih pregledava i vrednuje te daje studentima povratnu informaciju u usmenom i/ili pismenom obliku.

Sadržaj kolegija (raspored rada po tjednima):

 

1. tjedan Uvod: upoznavanje sa sadržajem i ciljevima kolegija, studentskim obvezama, načinom rada i načinom evaluacije; upoznavanje s pomagalima i resursima, upute o odabiru i načinu korištenja; osnovne upute u način rada s tekstom na primjeru prijevoda kraćih odlomaka tekstova iz različitih područja; rasprava o specifičnostima prevođenja različitih vrsta tekstova, mogućim problemima i odabiranju strategije za prevođenje
2. tjedan

3. tjedan

 

Administrativno-pravni tekst: dokumenti  (listovi i izvadci, isprave, potvrde)

4. tjedan

5. tjedan

 

Tehnički tekst

6. tjedan

7. tjedan

8. tjedan

 

Pravni tekst: ugovor

 

9. tjedan Prva pismena provjera – prijevod
10. tjedan

11. tjedan

Tekst iz područja ekonomije
12. tjedan Znanstveni ili znanstveno-popularni tekst (iz područja lingvistike ili teorije književnosti)
13. tjedan

14.tjedan

Tekst iz turističkog vodiča ( način života i običaji / umjetnost / kulturna događanja / povijest / zemljopis)
15. tjedan Druga pismena provjera

 

Literatura: jednojezični, dvojezični i enciklopedijski rječnici.

Način ocjenjivanja: Kontinuirano praćenje. Provjera i ocjenjivanje putem kolokvija.

  

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija: Anketa Filozofskog fakulteta i anketa Sveučilišta u Zagrebu.