Glotodidaktika

Ak. god. 2021./2022.

Naziv kolegija: Glotodidaktika (ruski)

Nositelj kolegija: prof. dr. sc. Natalija Vidmarović

Izvođač: dr. sc. Marina Jajić Novogradec, poslijedoktorandica

ECTS: 5

Status: obavezni

Uvjet za upis kolegija Metodika nastave ruskoga jezika u ljetnom semestru

Oblik nastave: 2 sata predavanja

Jezik: ruski

Praćenje uspješnosti rada: pismeni i usmeni ispit

 

Cilj kolegija: objasniti osnovne koncepte teorije nastave stranih jezika s naglaskom na ruski jezik; opisati temeljne postavke teorije nastave stranih jezika s dijakronijskog i sinkronijskog stajališta; identificirati osnovne procese poučavanja ruskoga kao stranog jezika i koristiti se odgovarajućim strategijama poučavanja

 

Ishodi učenja:

Studenti će na kraju kolegija moći:

– objasniti glavne aspekte pristupa nastavi stranih jezika s dijakronijskog i sinkronijskog stajališta
– definirati pojam komunikacijske jezične kompetencije

– objasniti ulogu učeničkog međujezika za razumijevanje nastavnoga procesa

– interpretirati različite pristupe organizaciji jezičnoga materijala u nastavi ruskoga kao stranog jezika

–  analizirati nastavne materijale u nastavi ruskoga kao stranog jezika s obzirom na različite metode poučavanja

–  objasniti proces poučavanja jezičnih vještina

– identificirati i razlikovati funkcije različitih uloga nastavnika i učenika u nastavnom procesu

–  pripremiti, provesti i prezentirati istraživanje odabranog aspekta nastave ruskoga kao stranog jezika

– izraziti kritičko razumijevanje relevantne stručne literature na ruskom jeziku i opisati sadržaj drugima

– aktivno sudjelovati u diskusijama, prihvaćati komentare o svome radu i izraziti otvorenost prema stavovima i idejama drugih

Način rada:

 

Studenti će se kontinuirano pripremati za sate i interaktivno sudjelovati u nastavi. Izmjenjivat će se metode izlaganja i zajedničkog rada na prezentiranju određene teme.

 

Program kolegija po temama:

Mjesec Nastavne jedinice
Listopad 1. Uvod u nastavni plan i program

2. Teorija nastave stranih jezika kao disciplina

 

3. Glotodidaktika kao interdisciplinarna znanost

4. Znanstvene teorije i metode učenja stranih jezika

 

5. Povijesni pristup poučavanju stranih jezika 1

6. Povijesni pristup poučavanju stranih jezika 2

7. Razvoj nastave stranih jezika u okviru lingvističkih i 

    psiholingvističkih modela 70-ih god. 20. stoljeća

 

8. Pristup, metoda, tehnika rada u nastavi stranih jezika

9. Principi glotodidaktike

 

 

Studeni

10. Ciljevi i zadaće nastave stranih jezika s naglaskom na ruski kao strani

11. Učenje i poučavanje ruskoga kao stranog jezika

 

12. Suvremeni pristup poučavanja stranih jezika s naglaskom na ruski

13. Nastavni plan i program ruskoga jezika; analiza potreba

 

14. Uloga nastavnika u procesu učenja stranog jezika

15. Uloga učenika u procesu učenja stranog jezika

 

16. Upravljanje razredom

17. Poučavanje jezičnih vještina 1

 

18. Poučavanje jezičnih vještina 2

19. Komunikacijska kompetencija

20. ZEROJ

Prosinac  

21. Samostalnost u učenju

22. Ocjenjivanje i samoocjenjivanje

 

23. Jezični portfolio

24. Jezični materijali

25. Strategije učenja i poučavanja ruskoga kao stranog jezika

 

 

Siječanj

 

26. Nastava usmjerena na učenika – ishodi učenja

27. Međujezik i analiza pogrešaka

 

28. Učeničke pogreške i mogućnosti njihova ispravljanja

29. Jezik za posebne potrebe

30. Metodologija istraživačkog rada u nastavi ruskoga kao stranog jezika  

 

 

OBAVEZNA LITERATURA:

 

Лебдинский, С.И., Гербик, Л.Ф., Методика преподавания русского языка как иностранного, учебное пособие (электронная версия), 2011

Московкин Л.В., Щукин, А.Н. Хрестоматия по методике преподавания русского языка как иностранного. – М.: “Русский язык” Курсы, 2012

Пассов Е.И., Кузовлева Н.Е. Основы коммуникативной теории и технологии иноязычного образования. – М.: “Русский язык” Курсы, 2010

Шаклеин, В.М., Русская лингводидактика: история и современность, учебное пособие (электронная версия), 2008

Petrović, E. (1998). Teorija nastave stranih jezika . Zagreb: Školska knjiga.

Skljarov, M. (1993). Teorija i praksa u nastavi stranih jezika . Zagreb: Školske novine.

Vilke, M. (1977). Uvod u glotodidaktiku. Zagreb: Školska knjiga

 

DOPUNSKA LITERATURA:

 

Čurković-Kalebić, S. (2003). Jezik i društvena situacija . Zagreb: Školska knjiga.

Mihaljević Djigunović, J. (1998). Uloga afektivnih faktora u učenju stranoga jezika . Zagreb: Filozofski fakultet.

Vrhovac, Y. (2000). Govorna komunikacija i interakcija na satu stranoga jezika . Zagreb: Naklada Ljevak.

 

Журналы: Русский язык за рубежом, Strani jezici (odabrani članci)