Teorija prevođenja

 

Naziv kolegija: Teorija prevođenja (u okviru predmeta Prijevodne vježbe 1)
Nositelj i izvođač kolegija: dr. sc. Branka Barčot, doc.
ECTS  bodovi: 5 (zajedno s praktičnim dijelom Prijevodnih vježbi 1)
Jezik: ruski i hrvatski
Trajanje: jedan semestar (zimski)
Status kolegija: obavezni
Oblik nastave: predavanja (1 sata tjedno)
Uvjeti za upis kolegija: završen preddiplomski i upisan diplomski studij
Cilj kolegija: Cilj je ovoga kolegija upoznati studente s teorijskim i znanstvenim pristupima proučavanju prevođenja. Čitajući stručnu literaturu i pohađajući predavanja, studenti bi trebali naučiti analizirati izvorni tekst, prepoznati potencijalne prevodilačke probleme i ponuditi odgovarajuću strategiju i postupke za njihovo rješavanje u ciljnom tekstu. Isto tako, cilj je upoznati studente s analitičkim pristupom i redakturom kako vlastitih tako i tuđih prijevoda.
 

Sadržaj kolegija po temama:

 
1. tema: –          uvod: što je prevođenje i tko je prevoditelj

–          povijesna periodizacija i definicija prevođenja kroz povijest

–          predmet teorije prevođenja; vrste i oblici prevođenja

–          definicije prijevoda; jedinica prijevoda

–          pitanje adekvatnosti i ekvivalencije u prijevodima

 
2. tema: –          pitanje romanizacije ruskoga jezika: transliteracija i/ili transkripcija  
3. tema: –          leksički aspekti u prevođenju: prevodilački pristupi na leksičkoj razini

–          pitanje prijevoda naziva iz sfere nacionalno i/ili kulturološki specifičnih realija

–          pitanje prijevoda frazema

–          pitanje prijevoda lažnih prijatelja

 
4. tema: –          gramatički aspekti u prevođenju: prevodilački pristupi na gramatičkoj razini  
5. tema: –          primjeri prevodilačkih transformacija izvornih tekstova; usporedba izvornog i ciljnog teksta s osvrtom na korištene prevodilačke metode  
6. tema: –          stilistički aspekti prevođenja:

–          administrativni tekstovi, pravni tekstovi, znanstveni tekstovi, tehnički tekstovi; publicistički tekstovi; (+ književni tekstovi)

 
7. tema: –          usmeno prevođenje: radionica konsekutivnog i simultanog prevođenja  

 

Literatura:
Obavezna:  

Гарбовский, Н.К. (2007): Теория перевода. М.: Издательство МГУ.

Комиссаров В.Н. (1990): Теория перевода (лингвистические аспекты). Москва: «Высшая школа».

Паршин А. (2000): Теория и практика перевода . Москва: «Русский язык».

Фёдоров, А.В. (2002): Основы общей теории перевода. Москва: Издательский дом «Филология ТРИ».

Pavlović N. (2015): Uvod u teorije prevođenja. Zagreb: Leykam International d.o.o.

Dopunska: Ivir, V. (1984): Teorija i tehnika prevođenja. Novi Sad: Centar “Karlovačka gimnazija” Sremski Karlovci, Zavod za izdavanje udžbenika u Novom Sadu.

Premur, K. (2005): Modeli prevođenja. Zagreb: Naklada Lara.

Premur, K. (1998): Teorija prevođenja. Dubrava: Ladina TU.

Тер-Минасова; С. (2008): Язык и межкультурная коммуникация. Москва: СЛОВО.

Studentske obaveze: –          redovito pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje

–          čitanje i pripremanje unaprijed zadanih tekstova u svrhu praćenja tekućeg nastavnog gradiva

–          MAPA s analizama / redakturama

Način ocjenjivanja: Kontinuirano praćenje. Provjera i ocjenjivanje primjene usvojenog znanja putem praktičnih analiza / redaktura.  Ukupna ocjena iz Teorije prevođenja temelji se na ocjeni mape s analizama / redakturama i rada studenta tijekom semestra.
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija: anketa Filozofskog fakulteta i anketa Sveučilišta u Zagrebu